ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ျမွင့္တင္ေပးပါ။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ ဗမာဘာသာကို ဦးစားေပးထားျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားမည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

မၾကာေသးမွီက ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႕တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေရးကိစၥအား ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို KnIC မွ တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။  

“ပညာတတ္ကြ်မ္းတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ ဗမာပဲ တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္မိခင္စာေပကို မတတ္ကြ်မ္းၾကဘူး။ ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကားကို မသုံးၾကပဲ တျခားဘာသာစကားကိုပဲ သုံးၾကတယ္။” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က ယခုေခတ္ပညာတတ္လူငယ္အမ်ားစုကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုသြားပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာက္သြားသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းထဲ က်န္ေနသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးလူငယ္မိဘမ်ားကအစ မိမိတို႔၏ မိခင္တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို မသိေတာ့သူ အမ်ားႀကီးရွိလာသည့္အတြက္ အနာဂတ္  လူမ်ိဳးဘာသာစကားပေပ်ာက္မည္ကို စိုးရိမ္ခ်က္ဖြင့္ဟခဲ့ပါသည္။ 

“က်ေနာ္က အဲဒီတစ္ခ်က္ကို အရမ္းစိုးရိမ္တယ္။ သူတို႔မိဘကိုယ္တိုင္ကလည္း ကိုယ့္မိခင္ဘာသာစကားကို မေျပာၾကေတာ့ဘူး။ သား/သမီးေတြ ပညာတတ္ကြ်မ္းၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တျခားဗမာစကား၊ အဂၤလိပ္စကား ဘာသာစကားပဲ တတ္တယ္။ ကိုယ့္မိခင္ ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ၾကဘူး။ ေနာက္တက္လာမယ့္ က်ေနာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးက တစ္စုတစ္စည္းမရွိေတာ့ပဲ တစ္ကြဲတျပားျဖစ္သြားမွာကို အရမ္းစိုးရိမ္တယ္။” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္က ဆက္ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ 

ယခင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ကရင္နီၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပကို ျပည္တြင္းတြင္ တရားဝင္သင္ၾကားႏိုင္ေရး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ေက်ာင္းျပင္ပခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပျဖင့္ ထုတ္ထားသည့္စာေပမ်ားကို သင္ၾကားလာခဲ့ၾကသည္။ 

တျခားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းျပင္ပခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို သင္ၾကားလာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာသည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပကို ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္ ယခုခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ မသင္ၾကားႏိုင္ေသးေပ။ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္း တခ်ိဳ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားရာမွာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ သင္ၾကားေရးအပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ တျခားသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ပုံႏိုပ္စာအုပ္မ်ားကလည္း အခက္အခဲရွိေနေသးသည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားအေရး လႈပ္ရွားၾကသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ား လူမ်ိဳးမေပ်ာက္သြားေစရန္ ဘာသာစကား သင္ၾကားႏိုင္ေရး အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ေဆာင္ရြက္ေစကာမူ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဥပေဒမူေပၚလစီကို လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ အားနည္းျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္အနည္းဆုံး ခ်ေပးျခင္းစသည္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းကို တနည္းတဖုံ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကယား(ကရင္နီ)မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတခ်ိဳ႕ ၎တို႔မိခင္ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္သည့္ သူမ်ား မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေျမာက္အမ်ားရွိလာခဲ့ရပါသည္။ ဘာသာစကား ပေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္စိုးရိမ္ခ်က္သည္ မမွားေပ။ 

တခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့စဥ္အခါက အမ်ိဳးသား ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳခြင့္အား ေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ “ဗမာစာသည္ ဒို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ ဒို႔စကား” ဟု ဗမာလူမ်ိဳးတို႔က လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ 

ယခုအခါ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္လည္း ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကား၊ စာေပတို႔ကို တိုးတက္ထြန္းကားရန္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက လႈပ္ရွားရေပမည္။ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းမွာ ကိုလိုနီေခတ္က ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ 

မိခင္ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ား အဘက္ဘက္အတြက္ အစိုးရက တြန္႔ဆုတ္ေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရမ်ားက မၾကာမၾကာ တိုင္းရင္းသားေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ မျဖစ္စေလာက္ အေထာက္အပံ့ေငြက ေျမျပင္လက္ေတြ႔တြင္ မထိေရာက္ေပ။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစာေပ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ေျမျပင္တြင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားအား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Comments

comments

Next Post

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္၊ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လုံၿခံဳမႈႏွင္႔ တုိင္းရင္းသားစည္လံုးညီညြတ္ေရး

Tue Aug 6 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%91%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b7%e1%80%b9-%e1%80%a5%e1%80%95%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%81%8a-%e1%80%9c%e1%80%af/"></div>ထူးခ်စ္ေရးသားသည္။ ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စုိက္ထူရန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းကစၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုၾကားသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရးစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္( NLD) ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဝုိင္းရံခဲ႔ဖူးသည့္ တုိးတက္ေသာအျမင္ရွိသည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနႏွင္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္စုိက္ထူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပံုရိပ္ထိခိုက္လာႏိုင္မႈမ်ားကုိ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားပံုရ၏။ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ကရင္နီ( ကယား) ျပည္နယ္ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စုိက္ထူမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကား ကန္႔ကြက္စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ႔၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ အဆုိပါလူငယ္မ်ား အဖမ္းခံ၊ တရားစြဲခံခဲ့ၾကရ၏။ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%91%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b7%e1%80%b9-%e1%80%a5%e1%80%95%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%81%8a-%e1%80%9c%e1%80%af/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->