ကရင်အမျိုးသားပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းဦးထောနေမူးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးကျော်စိုး(ခ) ဘိုဘိုရွှေအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
စောဆာကဘရူရှီးပြည်သူ့လွှတ်တော်