တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်များ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးခင်မောင်ဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်မာရီအားမူအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးသိန်းအောင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဒေါ်ဝင်းကြည်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးမြင့်အောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဒီးမော့ဆိုဦးလှဖေပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဒေါ်သီတာသန့်စင်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇)
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးမြင့်အောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖရူဆိုဦးခင်ဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးမားထိုပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
နော်တဘိုးရာအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈)
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ()
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးမြင့်အောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဘောလခဲဦးကျော်သူရပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဦးသန်းဝင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးရဲရင့်စိုးညွှန့်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
ဦးဆွေဝင်းအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ဦးအုန်းမြင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးမြင့်အောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
ဖားဆောင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
စောနယ်စေးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄)
ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဦးမြင့်အောင်ဗမာတိုင်းရင်းသား