ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အချက်အလက်မျာ

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
လွိုင်ကော်ဦးစိုင်းစွမ်လောဝ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်နန်းခမ်းဖူးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
ဦးဇော်မျိုးထက်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁)
ဦးဇော်ဇော်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂)
ဦးစိုင်းကျော်ခိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်

မြို့နယ်အမည်လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ်
မယ်စဲ့ဒေါ်နန်းစောလှိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)
ဒေါ်ခင်မင်ဦးပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
နန်းမြဦးအမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅)
ဦးစိုင်းစံသိန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်