ဖက္ဒရယ္ဝါဒ ၊ ေဒသအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေက်ာ္စိုးသူ 
(Economic Development)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္စနစ္မွာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အားေပးခဲ့ေသာ စနစ္တခုျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ အားေကာင္းခဲ့ျခင္းေပလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မူ၏ ဆိုးက်ဴိးမ်ားကိုသာ ခံစားေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေအာင္ျမင္ေရးသည္သာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖယ္ဒရယ္ဆိုသည္ကို ခြဲထြက္ေရးဟု အျမင္မွားေနၾကသည္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဟူသည္မွာ ႏို္င္ငံကို အုပ္ခ်ဴပ္ေသာစနစ္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုအစိုးရက ေဒသအစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ စနစ္တိုင္းတြင္အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ရွိသည္ကိုေတာ့ မေမ့အပ္သင့္ပါေလ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒသအစိုးရ (၁၄) ခုကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ (၂၀၀၈) ေျခဥ ႏွင့္အညီသာ ျပဌာန္းခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေတာ့ အေလးေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

၂၀၀၈ ေျခဥ အရ ၂၀၁၀ တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တရားစီရင္ေရးစသည့္က႑မ်ား ျပည့္စုံစြာပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရစနစ္ပုံစံထဲ့မွ သိပ္ၿပီးေဖာက္မထြက္ႏိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။

ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမကၠိဳင္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေနၾကာလာသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္း အားေကာင္းရန္ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္သြားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသအစိုးရမ်ားကိုၾကည့္လ်ွင္လည္း ေထြအုပ္၏ frame (မူေဘာင္/ပံုစံ)ကိုယူ၍ တည္ေဆာက္ထားၿပီး သီးျခားရပ္တည္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိသည့္ပုံစံကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ထိုအခ်က္သည္ ၂၀၀၈ ေျခဥအရဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ထိုျပသနာကိုေျဖရွင္းရန္ ၂၀၀၈ ေျခဥကိုေျဖရွင္းမွသာ ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔သို႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ ေငြေရး ေၾကးေရး စေသာ ပညာရပ္ပိုင္ဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားမရွိဘဲ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုသြားျခင္းသည္ အလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရလာေသာဗဟိုအစိုးရမွခန္႔ထားေသာ ေဒသဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း  ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားတို႔ႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္ေပသည္။

ေရြးေကာက္ခံအစိုးရမ်ား၏ အရည္ခ်င္းသည္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈတို႔၏ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ျပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔ကို တန္ဖိုးထားေလးစားလိုက္နာရေပမည္။

စီမံကိန္းဥပေဒ ၊ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍တန္ဖုိးထား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။

ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ လက္ခံႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေပလိမ္မည္။

အာဏာ သုံးရပ္ပိုင္းျခားခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္းအႏွစ္သာရကိုသိရွိနားလည္ၿပီးေနာက္ ယင္းစနစ္ကိူ ပိုမိုၿပီျပင္လာေစရန္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာက်ေသာ အရာမွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္းေနေသာ ေဒသအစိိိိိိုးရမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၎အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ တိုက္ရိုက္အက်ဴိး ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သလို ဆိုးက်ိဳးလည္း ျဖစ္ထြန္းေစပါလိမ့္မည္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဟူသည္ကာ ေကာင္းက်ဴိး ဆိုးက်ဴိးဒြန္တြဲေနေသာ အစိုးရစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္ၿပီး မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သည္ ထြက္ေပၚက္တစ္ခုသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္

သို႔ရာတြင္ ခိုင္မာေသာ အားေကာင္းေသာ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားမရွိေသးခ်ိန္တြင္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သည္ ဆိုးက်ဴိးမ်ားလည္း ခံစားရေစႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သည္ အဓိကက်ၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ ပို၍အေရးပါေပသည္။

ေဒသအစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မာၿပီး ေဒသတြင္းဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္လည္း ေဒသအားလံုး တေျပးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္  စနစ္ကူးေျပာင္းရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ အသြင္​သဏၭာန္​တူေသာ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတို႔ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္  ႀကိဳးပမ္းေဆာက္ရြက္သြားရေပလိမ့္မည္။

Comments

comments

Next Post

စည္းကမ္းမဲ့ အမွိဳက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေန

Mon Apr 10 , 2017
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%96%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%92%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%92-%e1%81%8a-%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%9e%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ba/"></div>မူအက္စတာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ပါေဒါဒူေက်းရြာအနီး သဲေတာင္တ၀ိုက္တြင္ လိြဳင္ေကာ္မွ သယ္ေဆာင္လာေသာ အမွိဳက္မ်ား၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ေပၚမွ ေရာက္ရွိလာေသာ အမွိဳက္မ်ားသည္ ၎တို႔ေက်းရြာအနီး လဟာျပင္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ သဲေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္မွာ လိြဳင္ေကာ္ကေနလာတဲ့ အမွိဳက္ကား၊ ဒီးေမာ့ဆိုကေန သြားတဲ့ အမွိဳက္ကားေတြ လာၿပီးစြန္႔ပစ္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္၊ အဲ့ဒီအမွိဳက္ေတြက မ်ားလြန္းေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္၊ တိရိစာၦန္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္တယ္၊ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ပါေဒါဒူေက်းရြာမွ ဦးလွေခ်း အယ္လ္ေဖာင္ရႈိက ကႏၱရဝတီတိုင္းမ္သို႕ ေျပာသည္။ ၎အမွိဳက္ပံုသည္ လဟာျပင္တြင္သာ ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ ေလတိုက္ခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာတြင္းသို႔၀ဲပ်ံလာသည္။ ထို႔အျပင္ မိုးရာသီတြင္ ေတာင္က်ေရႏွင့္အတူ ေတာင္ေပၚမွ ေတာင္ေအာက္ရွိေက်းရြာသို႔ လိုက္ပါလာသည္။ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%96%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%92%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%92-%e1%81%8a-%e1%80%b1%e1%80%92%e1%80%9e%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ba/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->