ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္၊ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လုံၿခံဳမႈႏွင္႔ တုိင္းရင္းသားစည္လံုးညီညြတ္ေရး

ထူးခ်စ္ေရးသားသည္။

ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စုိက္ထူရန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းကစၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုၾကားသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရးစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္( NLD) ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဝုိင္းရံခဲ႔ဖူးသည့္ တုိးတက္ေသာအျမင္ရွိသည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနႏွင္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္စုိက္ထူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပံုရိပ္ထိခိုက္လာႏိုင္မႈမ်ားကုိ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားပံုရ၏။

ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ကရင္နီ( ကယား) ျပည္နယ္ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ စုိက္ထူမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္နီသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကား ကန္႔ကြက္စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ႔၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ အဆုိပါလူငယ္မ်ား အဖမ္းခံ၊ တရားစြဲခံခဲ့ၾကရ၏။

(၁၀၊ ၈၊ ၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည့္္ လူငယ္ဦးေရမွာ (၂၃) ဦးအထိရွိခဲ့၏။ ေဒသတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ႔၏။ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း တစ္စုိက္မတ္မတ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္မတည္ေဆာက္ေရးကိစၥကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိခဲ့ၾက၏။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ အစုုိးရအေနႏွင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ထားရွိေရးအား ေထာက္ခံသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ၾက၏။

ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္ ေဒသခံဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္မႈၾကားကပင္ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ႀကီးမွဴးၿပီးေၾကးရုပ္ကုုိ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔၏။

“က်ေနာ္တုိ႔ကအိမ္ေကာင္းေကာင္း၊ ေရမီးအျပည့္အစံုနဲ႔ ၿမိဳေပၚ(လိြဳင္ေကာ္) မွာေနေနရတယ္။ ဌာေနတုိင္းရင္းေတြက ေတာထဲနဲ႔ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ အခုထိေနရတုန္းပဲ အဲ့ဒီအတြက္ က်ေနာ္တုုိ႔စိတ္မေကာင္းဘူး˝ ဟု လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာခဲ႔ဖူး၏။

 ̏ က်ေနာ္တုိ႔ ဗမာရပ္ကြက္ေတြကုိ ေၾကးရုပ္ေထာက္ခံပြဲခ်ီတက္ဖုိ႔ လူေတာင္းဖူးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးျပၿပီး မပါဝင္ခဲ႔ဘူး˝ ဟု ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္မွာေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ႔သည့္ မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး၊ နတ္ေမာက္သား၊ ဗမာအမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပခဲ့သည္။

̏ က်ေနာ္တုိ႔ မ်က္နွာပူရတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ ဗမာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေဒသခံဌာေနတုုိင္းရင္းသားေတြ တစ္ခါမွျပႆနာမျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး။ အခုုေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲသလိုုျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ ဘဝေတြမလံုုၿခံဳေတာ့ သလိုခံစားခဲ့ရတယ္˝ ဟု ၎မွဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ႔၏။

ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္မွာ ႀကီးျပင္းၿပီး ေဒသခံလုိျဖစ္ေနသည့္ ဗမာႏွင့္ အျခားတုုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ေဒသခံဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘဝကုုိစာနာ နားလည္ၾက၏။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ ္စုုိက္ထူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္းေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကုုိ ထိခိုက္မည္ကုုိ သူတို႔အေနႏွင့္ စုိးရိမ္ေနၾက၏။

ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္တြင္း အႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၂-ခုုႏွစ္တြင္ ယခင္အစုုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)မွ ၾကားဝင္ေစ႔စပ္ေပးရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ပင္ ဆိုက္ေရာက္လာပါသည္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္း ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကုိစုိးရိမ္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း ေအးခ်မ္းစြာအတူတကြ ေနထိုင္လုိၾကသည့္ ျပည္နယ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲမ်ားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္

KNPP က (၈၊ ၂၊ ၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌထံလိပ္မူကာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့၏။

အဆုိပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနႏွင့္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ထုိသုိ႔ေသာသမုိင္းမွန္မ်ားကုိ သိရွိၿပီး အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားေသာအားျဖင့္ ၁၉၄၆-ခုုနွစ္၊ ဧၿပီလ(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ အတူတကြဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္းႏွင့္ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ေထာက္ရႈၿပီး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ကာ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ား လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေျပာဆုိခဲ႔သည့္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ႔သုိ႔ ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္အတြင္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီမွ လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္ ဟု အဆုိပါ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ တုန္႔ျပန္အေျဖရွာျခင္းမျပဳခဲ႔သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္အားလိုအပ္လ်ွင္ လုိအပ္သလုိ ညႊန္ၾကားသြားမည္ဟုပင္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိ တုန္႔ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

(၁၂၊ ၂၊ ၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဖယ္ရွားေရး။ အဆုိပါ ေၾကးရုပ္တည္ေဆာက္မႈတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးေရးတုိကုိ ေတာင္းဆိုသည့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရာဘာက်ည္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ႔၏။ ရုိက္ႏွက္ၿဖိဳခဲြခဲ့၏။ အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ လူငယ္(၂၁) ဦးဒါဏ္ရာရခဲ႔ပါသည္။ ကမာၻ႔သမိုင္းဝင္ခဲ႔သည့္ (၈၈၈၈) လူထုအေရးေတာ္ပံုအတြင္း ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိပင္ ယုတ္မာရက္စက္သည္ဆုိသည့္ စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ပင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေသြးမစြန္းခဲ႔ဖူးပါ။

ျပည္နယ္အစုိးရမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလူငယ္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဖယ္ရွားေရး ျပဳလုပ္မည္အထိ သတင္းမ်ား ထြက္ခဲ႔၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ မဖယ္ရွားေရးမူကုိ ခိုင္ခုိင္မာမာဆုပ္ကုိင္ထားပံုရ၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္ခဲ႔သည့္ ကရင္နီလူငယ္(၆)ဦးကုိ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအထိ ျပဳလုပ္ခဲ႔၏။

“ကယားျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕  ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနတဲ႔ ျပႆနာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ပံု အထူးသျဖင္႔ လူထုဆႏၵကုိဖီဆန္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိစၥ ကုိင္တြယ္ပံုက KNPP ရဲ႕  ၿငိမ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ရဲ႕ယံုၾကည္မႈကုိ က်ဆင္းေစပါတယ္။ ေျခလွမ္းေတြ ေနာက္ဆုတ္သြားေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနသလိုျဖစ္တယ္။ KNPP အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီေၾကးရုပ္ျပသာနာကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔ စာနဲ႔ေရာ လူခ်င္းေတြ႔ၿပီးေတာ့ေရာ၊ အလြတ္သေဘာနဲ႔ေရာ၊ တရားဝင္နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ အစုိးရကုိေျပာပါတယ္ ဗဟုိအဆင္႔ထိေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္တာမရွိပါဘူး˝ ဟု KNPP ၏ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ နဲနယ္ပလုိးက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၉ -ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၇-၁၈) ရက္ေတြမွာ အစုိးရက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ NRPC၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNPP တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ႔သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ေၾကးရုပ္ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရသည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ (၂၁၊ ၆၊ ၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္  ၁၄၄ႀကိ္မ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႔သုိ႔ တက္ေရာက္လာၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကုိမဲမေပးၾကဖုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမလုပ္ၾကရန္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားက အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ အတိအလင္းတုိက္တြန္းခဲ႔ပါသည္။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ အဆုိပါ လူငယ္မ်ား အဖမ္းခံခဲ႔ပါသည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းမ်ား၏ ရင္ဘတ္အတြင္းသုိ႔ ဆူးအႀကီးႀကီးဝင္ခဲ႔ပါၿပီ။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲခဲ႔ပါၿပီ။ ျပည္နယ္တြင္း စိတ္ဝမ္းကြဲမ်ားမႈမ်ား တုိးပြားလ်ွက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ထဲက၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္၊ မဟုတ္မခံစိတ္၊ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ လုပ္ရဲကုိင္ရဲစိတ္နဲ႔ရုိးသားေျဖာင္႔မတ္မႈကုိ ေလးစားၿပီး သူ႔လုိက်င္႔ႀကံလာခဲ႔ၾကတာပါ၊ သူ႔ကုိက်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကေလးစားထားၿပီးသား၊ အခုလိုသူ႔ ရဲ႕ရုပ္ထုေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ (မလုိအပ္ဘဲ)လုိက္ၿပီးစုိက္ထူေနတာဟာ အမ်ိဴးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဆုိးက်ိဳးေတြကုိဘဲ ရင္ဆုိင္ရမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္“ ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္၊ ဒုတိယစစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္ကေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရးဟု အေၾကာင္းျပကာ ျပည္သူမ်ားလြန္စြာရြံရွာမုန္းတီးခဲ႔သည့္ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ရုိေသေလးစားမႈမ်ား၊ နားလည္ခြင္႔လြတ္ႏိုင္မႈမ်ားကုိ အစဥ္တစိုက္ျပသေန၏။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးမွဆိုလ်ွင္ လူထုအေနနွင္႔ လြန္စြာစက္ဆုတ္ရြံရွာခဲ႔သည့္(တုိင္းျပည္ပ်က္စီးရန္ အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္)  ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိ လူသိရွင္ၾကား လူျမင္ကြင္းတြင္ ေျခသုတ္ပုဆုိးေျမြစြယ္က်ိဳးကဲ႔သုိ႔ အရုုိအေသေပး ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကုိ ျပသခဲ႔၏။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးမွလည္း စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းႀကီးအား “Uncle ရွင္႔“ ဟုလိပ္မူၿပီးရုိေသေလးစားမႈ၊ ခြင္႔လြတ္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိမႈမ်ား အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးစာတစ္ေစာင္ကုိ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ႔ဖူး၏။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေနသည္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနနွင့္ မိမိတုိ႔ပါတီကုိ အစဥ္ေထာက္ခံခဲ႔သည့္ ရုိးသားတက္ၾကြသည့္ ဌာေနတုုိင္းရင္းလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား  “ သားတုိ႔ေရ“ လုိ႔ ေခၚၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ခ႔ဲသည္ကုိေတာ့ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာ နားလည္ခဲ႔မိ၏။ အဆုိပါလူငယ္မ်ား၊  ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔မိသားစုဘဝႏွင့္ တန္ဖုိးရွိသည့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသည့္ အခ်ိန္မ်ားကုိ အဆုိပါ ပါတီအတြက္ေပးဆပ္ခဲ့ဖူးၾက၏။

၎တို႔သည္ တုိးတက္ေသာအျမင္ရွိၾက၏။ ျပည္တြင္းၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကုိလုိလားၾက၏။ ဒီမုိကေရစီနွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ျပည္နယ္အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သူတို႔ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾက၏။ ျပည္နယ္တြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲႏိုင္မႈ၊ ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာေရာက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝမလံုၿခံဳမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီပံုရိပ္က်ဆင္းႏိုင္မႈမ်ားကုိ သူတုိ႔သံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့ၾက၏။

ကရင္နီျပည္နယ္သူ/သားမ်ားအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းဟာ ေဒသခံဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ ဒီမုိကေရးစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးတုိ႔  ထိခိုက္မည္စုိးရိမ္သည္႔အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ မလိုအပ္ဘဲ ျပႆနာေသးေသးေလးကုိ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေနၾကျခင္းမဟုတ္၊ ျပႆနာကုိ မီးခြက္ထြန္း ရွာေနၾကျခင္းလည္းမဟုတ္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးေျပာသလို

“ဆင္အဝွာ အနာလုပ္ေနတာေတာ့ဟုတ္မယ္မထင္“ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင္႔အေရးကုိ ႀကိဳးစားကာကြယ္ ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Comments

comments

Next Post

ဘဝကို အရႈံးမေပးဘဲ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သူ

Thu Aug 8 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%97%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%9c%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%b3%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9%e1%81%8a-%e1%80%b1%e1%80%92/"></div>ကရင္နီသူေရးသားသည္။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏိုးကိုးစံျပေက်းရြာက အေဖဦးေညးရယ္နဲ႔ အေမေဒၚနန္းေစးတို႔ကေန ေမြးဖြားလာတဲ့ ေမာင္ႏွမငါးေယာက္အနက္ အငယ္ဆံုးျဖစ္သူ ခူးေဆာ္ရယ္ဟာ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ Child Dream က ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ စေကာလားရွစ္ကို ယူၿပီး ေလးႏွစ္တိုင္ တက္ေရာက္ကာ ပညာသင္ယူခြင့္ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။  ခူးေဆာ္ရယ္ဟာ သာမန္ေတာင္သူမိသားစုကေန ေမြးဖြားလာၿပီး ငယ္စဥ္ကတည္းက ေမြးမိခင္ရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မခံခဲ့ရဘဲ အဖိုးအဖြား၊ အစ္ကို အစ္မေတြရဲ႕ ေဖးမေစာင့္ေရွာက္မႈေတြနဲ႔ ပညာသင္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။  မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကို ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမမွာပဲ တက္ေရာက္ပညာသင္ခဲ့ၿပီး၊ အထက္တန္းပညာကို ဆက္လက္မသင္ယူေတာ့ဘဲ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မွာဖြင့္လွစ္တဲ့ ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရးဆံုရပ္ကိုပဲ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။  ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရး ဆံုရပ္ဆိုတာ လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ၇ ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၀၀နီးပါးခန္႔ကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလိုပဲ ခူးေဆာ္ရယ္ဟာလည္း ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရးဆုံရပ္ေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၄မွာၿပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားေပးမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြေၾကာင့္လည္းပါသလို၊ ကိုယ္ကိုယ္၌ကလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခ်င္တာေတြေၾကာင့္ ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရး ဆံုရပ္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  သူဟာဆိုရင္ ၂၀၀၉-၁၀ ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမေအာင္လို႔ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ကာ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးေတာ့ အျပင္မွာ သုံးႏွစ္ေလာက္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ̏ ကြ်န္ေတာ္ ဆယ္တန္းေျဖၿပီး ဆယ္တန္းက်တဲ့အခ်ိန္ အိမ္ကလူေတြက၊ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕မိသားစုေတြကေပါ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္ျပန္ႀကိဳးစားပါဦးေပါ့။ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ပညာေရးဆို လံုးဝအရွဳံးေပးၿပီေပါ့ေနာ၊ ေက်ာင္းတက္ရမယ့္ ကိစၥလံုးဝမေျပာေတာ့နဲ႔ ဆိုတဲ့အဆင့္ထိ ကြ်န္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။” လို႕ ေဆာ္ရယ္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာမွ ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရးဆုံရပ္ေက်ာင္းကို ၾကားသိခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ခ်င္စိတ္ေတြ ရွိလာခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။  “ဆယ္သဲေရာက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ေတြးၾကည့္မိတာကေတာ့ ကိုယ့္ကံက ဒီဘက္ပဲပါတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ေပါ့ေနာ။˝ လို႔ ပညာေရးကို အရံွဳးေပးခ်င္စိတ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါတယ္။ ေဆာ္ရယ္လိုပဲ ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရးဆုံရပ္ေက်ာင္းကေနပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကတဲ့သူေတြဟာ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း အစိုးရဝန္ထမ္း၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္ပိုင္အလုပ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ပညာဆက္လက္သင္ယူေနၾကဆဲ စသည္ျဖင့္ ေနရာအသီးသီးမွာ ကိုဒူးကိုယ္ခြ်န္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။  ေဆာ္ရယ္ကေတာ့ ဆယ္သဲေက်ာင္းၿပီးသြားေတာ့ ပညာဆက္လက္ေလ့လာဆည္းပူးမႈေတြ ႀကိဳးစားသင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္သဲကေန ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းက ကရင္နီအမ်ိဳးသားေကာလိပ္(KnNC)မွာ ဇြဲလုံ႔လမေလွ်ာ့ေသးဘဲနဲ႔ ပညာဆက္လက္ သင္ယူခဲ့ျပန္ပါတယ္။ KnNC ေက်ာင္းကို ထပ္တက္ဖို႔ သူေရြးျခယ္ခဲ့ရျခင္းက ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ခုခုမွာ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို ဆက္တက္ခြင့္ရဖို႔လည္း အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားခဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  “KnNCတက္ႏိုင္ဖို႔က ေက်ာင္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ကြ်န္ေတာ္ေအာင္ခဲ့လို႔ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရခဲ့တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရပါတယ္။ ဥပမာ- ေျဖရမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြ စာႀကိဳၾကည့္ရတယ္။” လို႔ ခူးေဆာ္ရယ္က ရွင္းျပပါတယ္။  အဲ့ဒီေကာလိပ္ကို သံုးႏွစ္တိတိႀကိဳးစားသင္ယူခဲ့ၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မင္းမေဟာ္(Minmahaw Higher Education Program)ကို တစ္ႏွစ္ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ KnNC ကေန မင္းမေဟာ္ေက်ာင္းကိုတက္ခြင့္ရဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာေတြတင္ၿပီးေတာ့ ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖၿပီးေအာင္မွ အဲဒီမင္းမေဟာ္ေက်ာင္းကိုတက္ရပါတယ္။  အဲဒီေက်ာင္းမွာေတာ့ အဓိက အဂၤလိပ္စာကို ထပ္မံသင္ယူခြင့္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို တစ္ႏွစ္သင္ယူၿပီးေနာက္မွာ General Education Development (GED)ဆိုတဲ့ အေမရိကန္က ေမးခြန္းေတြ ေျဖခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေမးခြန္းအဆင့္ဆင့္ေတြ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုဆိုရင္သူက ဘန္ေကာက္တကၠသိုလ္မွာ ပညာဆက္လက္တက္ေရာက္သင္ယူဖို႔ စေကာလားရွစ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။  ဒါေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔မွာပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Asia-Pacific International University (AIU) ကိုတက္ေရာက္ခြင့္ရေတာ့မယ္လို႕သိရပါတယ္။ သူယူထာတဲ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကေတာ့ (Education)ပညာေရး အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကရင္နီျပည္က လူငယ္ေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံ(ဘန္ေကာက္)၊ အိႏၵိယ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတို႔မွာ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရသြားတဲ့ လူငယ္ေတြ မနည္းပါဘူး။ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%97%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%9c%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%b3%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9%e1%81%8a-%e1%80%b1%e1%80%92/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->