လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္သုံးဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား တစ္ဦးသာ ပါဝင္

ထ်ိဳးျမာ

ကယားျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံလူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ခ်ိဳ႕ပူးေပါင္းကာ ကယားျပည္နယ္ရိွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ လူငယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေပၚထြက္နိုင္ေရးကို ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕က ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာပုံစံကို ျမန္မာနို္င္ငံလူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ယခုလို ရွင္းျပသြားပါသည္။

“တက္လာတဲ့လူငယ္ (၂၇၂) ေယာက္ ေပါ့ေနာ။ သူတို႔ကပဲ အခ်င္းခ်င္း ေရြးလိုက္တာပါ။ ေရြးကိုေရြးရမယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဘာမွမေျပာသလို ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း မေျပာပါဘူး အဲ့ဒါလူငယ္ေတြရဲ႕သေဘာထားကို က်ေနာ္တို႔ေမးပါတယ္။ ေရြးမလားဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့မွာတက္လာတဲ့လူငယ္ေတြက သူတို႔က ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းပဲ က်န္ေတာ့တယ္ က်န္တဲ့တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ (၁၃) ဦးကပါေနတယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔အျမန္ပါခ်င္တယ္ဆိုတ့ဲတြက္ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်င္ပါတယ္ဆို႔လို႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵျပဳတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္ ” ဟု သူကေျပာပါသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား တစ္ဦးသာ ပါဝင္ျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနုိ္င္ငံ မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ကယားျပည္နယ္၏အေၾကာင္းကိုမသိဘဲ facilitate လုပ္ၿပီး ေရြးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို သိသာထင္ရွားေနသည္ဟု ကရင္နီလူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဝင္ ကိုဖိလစ္စိုးေအာင္က ဇန္နဝါရီလ(၇)ရက္က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ယားရပ္ကြက္၊ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသမဂၢရုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီနွင့္ ရွမ္းေတာင္လူငယ ္ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသြားပါသည္။

“ဒါသည္က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္အတြင္းေရးကို လာရွဳပ္တာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္မွာ ရိွတဲ့က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳမွဳကို က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္သားေတြ ကိုယ္တို္ယ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွပါတယ္” ဟု သူကေျပာသြားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္စားျပဳေသာကိုယ္စားလွယ္ဟူသည္ အသက္ ၁၆နွစ္မွ ၃၅ နွစ္အၾကားတြင္ရိွေသာ လူငယ္မ်ုားပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလုပ္ၿပီး အသက္၁၆နွစ္မွ ၃၅နွစ္ အၾကားတြင္ရိွ ေသာလူငယ္ ၇၅% ေက်ာ္၏ မဲေပးေထာက္ခံေပးေသာ လူငယ္ကသာ တစ္ကယ့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကယားျပည္နယ္ လူငယ္သုံးဦးသည္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားျပဳမွဳ မရိွေၾကာင္းေျပာပါသည္။

အျခားေသာတိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ကိုယ္စားျပဳမွဳ ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းထက္ အဓိကသည္ မိမိျပည္နယ္၏အက်ိဳး၊ မိိမိနုိင္ငံ၏အက်ိဳးကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အသံကသာ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ဆိုပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ပါဝင္နုိင္ေရးအတြက္ လူမွဳဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္ရိွ လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္ မူဝါဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ(၅)ရက္ေန႔က လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီမွ ေတာင္းဆိုေသာအခ်က္သုံးခ်က္ကို တစ္ဘက္မွ လက္ခံေပးျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္မေရြးခ်ယ္နိုင္ခ့ဲေပ။

၎တို႔ ေတာင္ဆိုထားေသာ အခ်က္သုံးခ်က္မွာ ေကာ္မတီအသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းပုံကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ရင္းေကာ္မတီ အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းလမ္းညြန္မ်ားကို လူငယ္မ်ားနွင့္အတူေရးဆြဲရန္နွင့္ ျမန္မာ့လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေပါင္းစုံ ပါဝင္လာေစရန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံ လူူငယ္မူဝါေပၚထြက္နုိင္ေရးကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခြန္းကိုရီ၊ နွင္းနုေဝနွင့္ ခြန္းအုန္းေက်ာ္တို႕ကို ေရြးျခယ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးကို ကယားျပည္နယ္ရိွလူငယ္မ်ား၏ အခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းညိွနိွဳင္းၾကၿပီး မူၾကမ္းတြင္ထည္သြင္းေပးနိုင္ရန္ ၎တို႔ေကာ္မတီအေနနွင့္ အၾကံျပဳ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

Comments

comments

Next Post

ေဒါက္တာ ဘာဘရာငယ္ငယ္နွင့္ အင္တာဗ်ဴး

Thu Jan 12 , 2017
ထ်ိဳးျမာ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႕အခမ္းအနားတြင္ ျပသသြားသည့္ က်န္းမာေရးဌာနျပခန္းအတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့စဥ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးက်န္းမာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဆရာဝန္ ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ဘာဘရာငယ္ငယ္ကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) သတင္းေထာက္မ်ားက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့တာေတြကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားလိုက္ပါတယ္။ ေမး။ ။ ျပခန္းမွာျပသြားတဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အထိ HIVပိုးရိွတဲ့လူဦးေရဇယားက ရွင္းျပေပးပါအုံး။ ေျဖ။ ။ AIDS ကေဆးေတြကို ပိုၿပီးတိုးေပးလာနုိင္တယ္။ လူနာေတြကိုလည္း ပိုၿပီးရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္တယ္ေပါ့။ ဂိုက္လိုင္းေတြပိုၿပီးေတာ့ ေပးလာနုိုင္တယ္။ က်မတို႔ HIV ကိုက္လိုင္းဆိုရင္ အရင္တုန္းကဘယ္ေလာက္ေပးမယ္တုိ႔ဘာတို႔ေတြရိွတယ္။ အဲ့ကိုက္လိုင္းလည္း က်မတို႔တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ HIVပိုးရိွတဲ့လူေတြကို ပိုပိုၿပီးေပးလာနိုင္တဲ့အမွ် […]