သစ္ထုတ္ယူေနျခင္းအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုက္တြန္း

စုိင္းလင္းလင္းဦး

ျပည္နယ္အတြင္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သစ္ထုတ္ယူေနျခင္းအေပၚ အစိုးရမွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေရးတယူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

စီးပြားေရးအရ အျမတ္ထုတ္သူမ်ား၊ အစိုးရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ေနသူမ်ားက သစ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ လူထုမ်ား၏ ျမင္ကြင္းေရွ႕တြင္တစ္မ်ိဳး၊ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာျဖင့္တစ္ဖံု ထုတ္ယူေနမႈမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ျပဌာန္ထားေသာ ဥပေဒအတိုင္းတိတိက်က်လိုက္နာက်င့္သံုးမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္သူမ်ားကို အေရးယူမႈအားနည္းလွ်က္ရိွေနေၾကာင္း ကရင္နီ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္(KCSN)၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူႏွင့္ ကယားဖူႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔၏ လူမႈဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၏ ဒါရိုက္တာ ဦးစန္းေဒးထူးက ေျပာသည္။

“အဓိကကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းေနေသးတာက တစ္ခုေပါ့ေနာ္ ရိွရင္းစြဲဥပေဒတစ္ခုကို အဂတိလိုက္စားမႈကင္းကင္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ သစ္ထုတ္တဲ့သူေတြကလည္း သိထားလိမ့္မယ္။”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိေရာက္ေသာဥပေဒျဖင့္ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္အတူ တဖက္တြင္လည္း သစ္သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးအေလးထားသင့္ေၾကာင္း ဦးစန္းေဒးထူးက ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္တီးမႈေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကၽြန္းႏွင့္ အျခားသစ္မာမ်ားကို စီးပြားေရးအရ ဆက္လက္ထုတ္ယူေနျခင္းအေပၚ KNPP မွ ကန္႔ကြက္တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ထိုအခ်က္အား KNPP အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္တီးျခင္း၊ သယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္ယူျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း အဖြဲ႔အစည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားဝင္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ အစိုးရမွ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာမ်ားကို ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာ ထုတ္ယူခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္သစ္ထုတ္ရာသီမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရပ္နားထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments