သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဘတ္ဂ်က္

ေက်ာ္စိုးသူ (လႊတ္ေတာ္) Economics Development ေရးသားသည္။

လက္ရိွျမန္မာျပည္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဘတ္ဂ်က္စနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ေတာ့ ဌာန အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ၾကတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

ထိုသို႔ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသ ဘတ္ဂ်က္ပါ ဌာနမ်ားခြဲေဝသတ္မွတ္ထားမႈမွာ လက္ရိွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား(၁) ၊ (၂) အရလည္း မဟုတ္ပဲ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ခြဲေဝေပးမႈအရသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ရေငြ ႐ွာႏိုင္ေသာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွေသာဌာနအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေအာက္တြင္ထားတာ ရေငြမ႐ွာႏိုင္ေသာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သိပ္မရိွေသာ ဌာနမ်ိဳးကိုသာ ေဒသဘတ္ဂ်က္ေအာက္သို႔ ေပးပို႔ လိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤက့ဲသို႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခံခ့ဲရေသာ ေဒသဘတ္ဂ်က္စနစ္မ်ားမွာ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ မေျပာင္းလဲပဲ ရိွေနသည္ကလည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားရစရာ မရိွတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီး၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စနစ္အေပၚ သိနားလည္ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ကသာ အဓိက က်ေပသည္။

သဘာဝေဘးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနကို အသစ္တိုးခ့်ဲ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသလို ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း တြင္လည္း သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လ်ာထားေငြက်ပ္သန္း ၁၀၆၅၂.၁၅၉ လ်ာထားေပးခ့ဲတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္လည္း သဘာဝေဘးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား သီးျခားလ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြရေပသည္။ ကယားျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္လည္း သဘာဝေဘးကာကြယ္ျခင္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀၀ လ်ာထားတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားသည္ သဘာဝေဘး ျဖစ္လာလ်ွင္ သံုးစြဲႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္လည္း သံုးစြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပသည္။

သဘာဝေဘးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ရိွပါေသးသည္။ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဘီလ်ွံ ၁၀၀ လ်ာထားတာျဖစ္ေပသည္။ အေရးေပၚရန္ပံုေငြကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားမွ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားၾကေပသည္။ ထိုရန္ပံုေငြကို လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒသအစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေတြ႔ရေပသည္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အင္မတန္ ထိေရာက္အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ထိုခြဲေဝေပးေသာ ေငြပမာဏမွာ မနည္းေပ။

မသံုးျဖစ္ပါက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္း ျပန္လည္အပ္ႏွံေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါက ထိုေငြမ်ားရန္ပံုေငြလႊဲသံုး၍ မကုန္ကုန္ေအာင္ သံုးမည့္ ေဒသအစိုးရမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ထိခိုက္ေစမွာ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုရန္ပံုေငြကို ရန္ပံုေငြမလႊဲႏိုင္သည့္ ဥပေဒပါ စည္းကမ္းမ်ားကိုပါ ေဒသအစိုးရမ်ားသို႔ ေငြႏွင့္အတူ ေပးပို႔ သင့္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါကထိုေငြမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ပိတ္ကာနီး ၃ လအလို ပိုလ်ွံျပန္အပ္ခ်ိန္တြင္ အအပ္ျပၿပီး GRF မွ အကုန္ျပန္ေတာင္းသံုးႏိုင္သည့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ သဘာဝေဘးၾကံဳလာခ်ိန္တြင္ သံုးစရာဘတ္ဂ်က္မရိွသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ ေဒသအစိုးရမ်ားသို႔ ဖယ္ဒရယ္အရ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ကာ သဘာဝေဘးရန္ပံုေငြအတြက္ ခြဲေဝေပးျခင္းဟာ လက္ေတြ႔တြင္ အမွန္တစ္ကယ္ ထိေရာက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္သလို အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ထိုရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစဖို႔နဲ႔ အေရးယူအျပစ္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ယခုကာလတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ မြန္ ေဒသ၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အတြက္ မည္မ်ွ လ်ာထားသည္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတာ မေတြ႔ရေပ။ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၏ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြမွသာ က်ခံသံုးစြဲေနသည့္ သတင္းမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရေပသည္။ အဆိုပါ အျဖစ္သည္ ဖယ္ဒရယ္ဘ႑ာေရးစနစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္မူ အဆိုပါ သဘာဝေဘးရန္ပံုေငြမ်ားအား ေဒသအစိုးရမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲအသံုးခ်မႈကပင္ အေျဖျဖစ္လာဖြယ္ ရိွေပသည္။

စနစ္တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ဒြန္တြဲေနသလို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္လည္း အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေပသည္။

လူသားအရင္းအျမစ္စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္ပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္ အသားက်ခ့ဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးမွာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးက ပိုအားသာႏိုင္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားၾကံဳေတြရျခင္းမ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္ေပသည္။ ထိုသဘာဝေဘးအနၱရာယ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေဒသအစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အတြက္လည္း လ်ာထားႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္သလို ဘတ္ဂ်က္လ်ာျပီးသည္ႏွင့္လည္း မိမိပိုင္ေငြက့ဲသို႔ ထင္ရာမသံုးစြဲဖို႔နဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုမွာျဖစ္ေပသည္။

သို႔မွသာ ဖယ္ဒရယ္အရ ခြဲေဝေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ေလလြင့္မႈနည္းမွာ ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးဒဏ္ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာအက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေရးသားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

Comments

comments

Next Post

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းျပဳလုပ္

Fri Sep 13 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9e%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%b1%e1%80%98%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%82%8f%e1%81%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%b9-%e1%80%96%e1%80%9a%e1%80%b9/"></div>မီျမာ၊ ဦးျမာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးထုမ်ား တႏိုင္တပိုင္အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ မိသားစုဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအသိပညာနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာသင္တန္းျပဳလုပ္ေပးသြားသည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးနဲဒိုက ေျပာပါသည္။ “အဓိကလုပ္တာကလည္းရည္ရြယ္ခ်က္က အမ်ိဴးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ စီးပြားေရးမွာလည္းဦးေဆာင္နုိင္ဖို႕အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါတာေပါ့ေနာ။” ဟု ဦးနဲဒိုက ေျပာပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအသိပညာရပ္မ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာအသိပညာရပ္မ်ားစသည္တို႔ကို ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ အဝတ္အိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္နည္း၊ ပန္းထိုးနည္း၊ ယိုစုံ၊ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္နည္း၊ ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းတို႔ကို မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ သီရိေမအမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမဝါယမအသင္းဝင္ထားသည့္ မိသားစုဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအဓိကထား၍ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးသြားသည္ဟုသိရသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒၚစုိးျမာက “သင္တန္းတက္ၿပီးရင္ကိုယ့္အိမ္မွာရွိတဲ့ အသီးဝလံေတြ စီးပြားေရးအဆင့္ထိေတာ့မစဥ္းစားႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ။ ကိုယ့္အိမ္မွာရွိတဲ့ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9e%e1%80%98%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%b1%e1%80%98%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%82%8f%e1%81%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%b9-%e1%80%96%e1%80%9a%e1%80%b9/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->