ဦးစောမူးဒီ

အမည် – ဦးစောမူးဒီ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၂/လကန(နိုင်)၀၆၈၇၄၈
အသက် – ၆၀နှစ်
ပညာအရည်အချင်း – ၁၀တန်းအောင်
အလုပ်အကိုင် – ခဲလုပ်ငန်းရှင်
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ

Comments

comments

Next Post

ဦးစောလယ်မူဒို

Tue Oct 6 , 2020
အမည် – ဦးစောလယ်မူဒိုနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် – ၇/ကတန(နိုင်)၀၃၀၈၁၉အသက် – ၅၅နှစ်ပညာအရည်အချင်း – ၆တန်းအလုပ်အကိုင် – တောင်ယာဝင်ရောက်အရွေးခံမည့် မဲဆန္ဒနယ် – မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီ – ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ Comments comments