ေငြေတာင္ဆည္ကို ခရိုနီလက္ထဲ မအပ္မိၾကပါေစနဲ႔

သာစု(ျပည့္စံု)

 

ေငြေတာင္ဆည္-ျပည္သူ႔ဆည္ဆုိသည့္အတုိင္း အစုိးရသည္ျပည္သူ ျပည္သူသည္အစုိးရျဖစ္သည္။ ေငြေတာင္ဆည္သည္ကယားျပည္နယ္၊ဒီးေမာဆုိျမိဳ့နယ္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္သာမက တစ္ျပည္နယ္လုံး၊တစ္ႏုိင္ငံလုံးျပည္သူႏွင့္လည္းသက္ဆုိင္ပါသည္။ေငြေတာင္ဆည္ႀကီး၏ေရရွည္က်န္းမာေရးေတာင့္တင္းခုိင္မာမွု၊ ပတ္ဝန္းက်င္လွပမွုသည္ျပည္သူတစ္ရက္လုံးႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ဳိးသားတာဝန္တစ္ရပ္ဟုခံယူ၍ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆည္ၾကီးသည္ေတာင္သူလယ္သမား၊ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအားထားရေသာမိခင္ဆည္ၾကီးျဖစ္သည့္အျပင္ ရပ္ေဝးရပ္နီးဧည့္သည္မ်ားဘုရားဖူးလာသူတုိင္းဆည္ၾကီးကိုေလ့လာခ့ဲၾကျပီးမွခရီးသြားၾကသည္။

ထို႔ျပင္ပတ္ဝန္းက်င္ရိုေက်းရြာရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားသည္ေငြေတာင္ဆည္ေရကိုေသာက္သုံးေရးအေနျဖင့္သုံးစြဲအသုံးျပဳေနေသာေၾကာင့္ ေရရွည္က်န္းမာေရးအတြက္ႏွင့္ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မူကိုေထာက္ရွူ၍ေသခ်ာစီစ္ေလ့လာကြင္းဆင္း၍ေဝဖန္သုံးသပ္ျပီးလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းအၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားကိုတင္ျပလိုသည္။

၁။ဆည္၏ေရေဝေရလဲဧရိယာစပ္အထိ အေဆာက္အဦးအနီးကပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဆည္ကန္ညစ္ပတ္ျခင္း၊ေရညစ္ညမ္းေစျပီး ဆည္တိမ္ေကာျခင္း၊ေရကိုခမ္းေစျခင္း၊အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ေရေနသတၱဳမ်ားဆည္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္သည္။

၂။ဆည္ကန္ေဘာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ေရဝပ္ဧရိယာစပ္အတြင္းျဖစ္ေန၍ခံႏိုင္မူအားနည္းခ်က္ရွိမည္။ ဆည္ျမင္ကြင္းက်ဥ္းလာသလုိ ဆည္ေျမျပင္ဧရိယာျမင္ကြင္းလည္းေပ်ာက္ကြယ္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အနည္းဆုံးေရဝပ္ဧရိယာႏွင့္ကန္ေဘာင္ပတ္လမ္းသည္အနည္းဆုံးေပ (၁၀၀) ေပအကြာအေဝးရွိသင့္ေၾကာင္းအၾကဳံျပဳလုိပါသည္။

၃။ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ကန္ေဘာင္ပတ္လမ္းကိုျမင္ေတြ႔ရသူတုိင္းတစ္မ်ဳိးၾကီးဘဲဟုေဝဖန္သုံးသပ္ၾကသည္။ဆည္ကန္၏ပတ္ဝန္းက်င္ျမင္ကြင္းႏွင့္လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာညိုးႏြမ္းေစပါေၾကာင္းအၾကံဳျပဳလုိပါသည္။

၄။ေျမတုိင္းဌာနကညြန္ၾကားသည့္အနက္ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္သည့္မွတ္တုိင္အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားပါကၾကည့္ေမာရွူဝပါလိမ့္မည္ဟုအၾကံဳျပဳလုိပါသည္။ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္သည္၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္တုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲမွု အေျခအေနအရဒီးေမာ့ဆုိသုိ႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။

၅။ေငြေတာင္ဆည္ဧရိယာသတ္မွတ္ရာတြင္တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္တူညီေသာေဖာ္ျပမူမရွိေသာေၾကာင္းျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္မကင္းလ်က္ (၁၀၀၉-၂၀၁၀) ခုႏွစ္အေထြေထြဦးစီးဌာန၊ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားကြင္းဆင္းကာလမ္းျပေျမပုံအျဖစ္အေနအထားရေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္တတိယလမ္းကိုဆြဲယူကာတတိယလမ္းအထိခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကာပုံစံ (၁၀၅)ကိုထုတ္ေပးျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျပီးခဲ့ေၾကာင္းရပ္ကြက္ျပည္သူတုိင္းသိရွိၾကပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာလူၾကီးမင္းမ်ားကလည္းတတိယလမ္းေက်ာ္လြန္လာခဲ့လွ်င္ဆည္ဧရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္၍တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

၆။(၂၀၁၃-၂၀၁၄)ခုႏွစ္တြင္ေျမပုံအေနအထားအရျမိဳ့မေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကတတိယလမ္းေက်ာ္လြန္ခဲ့လွ်င္ဆည္ဧရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္၍အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

အထက္ပါအပုိဒ္ (၆) ပုိဒ္အေပၚသုံးသပ္၍အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ားကိုေလ့လာေထာက္ရွူ၍ကန္ေဘာင္ပင္လမ္းကိုအေကာင္းဆုံးအေနအထားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္အေကာင္းအထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္းသုံးသပ္မိပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူေတြ အသိတရားအားနည္းမူအေပၚ အေျခခံၿပီး ခရုိနီ၊ခရုိျပာ၊ခရုိနက္ေတြကအခြင့္ေကာင္းယူကာဆည္ဧရိယာေျမျပင္ကိုျမိဳ့ေျမဟုေျပာင္းလဲမူျပဳႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဒါဟာတရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအားနည္းေနေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပျခင္း၏သက္ေသသာဓကတစ္ခုဟုယူဆမိပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားလည္း ဒီအေပၚသင္ခန္းစာအျဖစ္ယူသင့္ပါၿပီ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ေျမယာစီမံခန္းခြဲမွုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုနဲ႔တခု ခ်ိတ္ဆက္မွုအားတိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမွုနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွုအား တိုးျမင့္လိုက္မည္ဆိုပါက အဆိုပါစိန္ေခၚမွုေတြကို အတိုင္းအတာတခုထိ အေျဖရွာႏိုင္မည္ဟုလည္းယူဆမိပါသည္။

လက္ရွိမွာ ေငြေတာင္ဆည္ ေရဝပ္ဧရိယာအထိျမိဳ့ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဆုိပါက က်လာေသာျပန္တမ္းကိုျမိဳ့ေျမျဖစ္ေၾကာင္းသက္ဆုိင္ရာဌာနအားလုံး၊ျပည္သူအားလုံးႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး ေဒသခံရပ္ကြက္သားမ်ားကိုလည္းတရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးဖို႔အေရးႀကီးသည္။

ျမိဳ့ေျမဟုျပန္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္းက်လာပါကသက္ဆုိင္ရာျမိဳ့နယ္အာဏာပုိင္မ်ားဌာနမ်ား၊ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကြင္းဆင္း၍ျမိဳ့စနစ္ႏွင့္အညီတြက္ခ်က္၍အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၊ အိမ္ယာမဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေလွ်ာက္ေစျခင္းျဖင့္ ေၾကျငာေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သာစု(ျပည့္စံု)သည္ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာတဦးျဖစ္ၿပီး ဒီးေမာ့ဆိုေဒသခံျဖစ္သည္။

Comments

comments