ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာအေပၚ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ကန္႕ကြက (ရုပ္သံ)

ပင္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေနရာ ၄ ေနရာအတြင္းမွာ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြက လုံးဝသေဘာမတူေၾကာင္း၊ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာကို ေမလ ၃၁ ရက္ေန႕က ဥပေဒနည္းလမ္းအရ ေက်းရြာအသီးသီးက ရြာလုံးကြ်တ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကန္႕ကြက္စာတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Comments

comments