ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူေန

စိုင္းလင္းလင္းဦး


ကယားျပည္အတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား(အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားခံရေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား)ကို ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးမွ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။


“ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ သူေနရာနဲ႔သူအလိုက္ ဥကၠဌတစ္ဦးနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးကို ခန္႔အပ္မွာပါ။ “ဟု      ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ကႏၲာရဝတီတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။


တာဝန္ခန္႕အပ္ရန္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္(၈)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ            ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လစာမဲ့ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း ၊ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ေကာ္မရွင္မ်ားအား လစာႏွဳန္းထားမ်ား အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြားႏိုင္ရန္ တင္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵျပဳလႊာမ်ား(ေလွ်ာက္လႊာ)ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္၊ေကာ္မရွင္ရံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ         ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေႀကာင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႔ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments