ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအေပၚ သူတို႔အျမင္ (ရုပ္သံ)

အသစ္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္တ့ဲ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ ေတာင္သူေတြ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါသလဲ။

Comments

comments