ျပည္နယ္တြင္ ေပါင္းစည္းလက္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားရေက်နပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

ခူးစိုးရယ္ဦး

၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္၏ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ၿပီးစီးမႈမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္  ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျခင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္စီမံကိန္းမွ ျပဳလုပ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူဦးေရေပါင္း ၁၀၀နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

̏ေပါင္းစည္းလက္အေနနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဒီလို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လာလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္ေနတာ အေတာ္ကို အားရေက်နပ္၊ ဂုဏ္ယူပါတယ္ ˝

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ မာစီေကာအဖြဲ႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ပါရွိခဲ့သည္။ ၎မွာ IRC ၊ TPC ၊ AVSI စသည့္ အဖြဲ႔အစည္း သံုးဖြဲ႔ပါဝင္ျပီး မိမိေဒသအတြင္း လုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မွာ ၿငိမ္းေဖာင္းေဒးရွင္းလြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ဂရုဏာလိြဳင္ေကာ္အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေပါင္းစည္းလက္ရဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရင္ အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႔ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အေတာ္ေလး ေက်နပ္အားရမိတယ္၊ ဒီကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ˝ဟု ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

၎တို႔အစီအစဥ္မွ အဓိက လုပ္ေဆာင္သည့္ က႑ႀကီးသံုးခုမွာ ေဒသအတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း၊ ေဒသအတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံ့ပိုးေပးရန္ ဟူသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု သိရသည္။

၎ေဒသအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔အား မာစီေကာအဖြဲ႔ဦးေဆာင္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဂရုဏာလြိဳင္ေကာ္အဖြဲ႔တုိ႔မွ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ခြဲေဝေပးကာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၎ေဒသအဖြဲ႔နွစ္ဖြဲ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ သဘာဝႏွင့္ နည္းစနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ ေတာင္သူေတြကို အသိပညာေပးျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ေတြ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေျမယာဥပေဒေတြ ေတာင္သူေတြ သိလာေအာင္ သင္တန္းေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့သည္ဟု ဦးျမတ္သူက ဆုိသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြက္ ေဒသအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ထဲမွ ဂရုဏာလိြဳင္ေကာ္အဖြဲ႔သည္ ဖရူၿမိဳ႔နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ သင္တန္းအသိပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ပုိ႔ခ်ႏိုင္ခ့ဲၿပီး ေတာင္သူေပါင္း ၅၂၂ ဦးထိ ပုိ႔ခ်ေပးနုိင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆက္ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကယားျပည္နယ္သည္ နုိင္ငံ့အေျခအေနရ ျပည္သူျပည္သားမ်ား  နုိင္ငံေရးအသိအျမင္၊ စီးပြားေရးအသိအျမင္ အေျခအေနမ်ားအရ အခက္ခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၎ အခက္ခဲမ်ားက္ို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လြားနုိင္ရန္အတြက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑မ်ိဳးေတြ မိမ္ိအဖြဲ႔အစည္းကေနၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စီမံကိန္းမ်ားရွိလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လာေရာက္ထိေတြ႔ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္းရွိဳက တုိက္တြန္းနုိးေဆာ္လ်က္ရိွသည္။

“က်ေန္ာတို႔ ဒီတိုင္းျပည္ၾကီး ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ေယာက္ဘဲေကာင္းဖို႔နဲ႔ လံုးဝမျဖစ္ဘူး၊ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ့ အားနဲ႔မွ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ စညး္လံုးရမယ္၊ ခုလို ေအာင္ျမင္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ့ ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟု ကယားျပည္နယ္္ဝန္ႀကိီးခ်ဳပ္က ေျပာပါသည္။

ေပါင္းစည္းလက္အစီအစဥ္၏ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလထိ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္၍  ေအာက္တုိဘာလတြင္ စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎စီမံကိန္းသည္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ဟု ဆုိနုိင္ေၾကာင္း ဦးျမတ္သူက ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၎အစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္း အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments