ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦး

ထ်ိဳးျမာ

ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသုံးဦး၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

 

 

ဦးရီးခ်က္
ဦးရီးခ်က္သည္ အသက္ (၅၂)နွစ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေညာင္ဇင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး လက္ရိွတြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အဘအမည္ ဦးေစာလုလူ (ကြယ္လြန္) နွင့္ အမိအမည္မွာ ေဒၚေဒးမိုး (ကြယ္လြန္) ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ကယားလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းမွာ ဆယ္တန္းျဖစ္သည္။ ေဒၚနာတားလ်ာ နွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး သားနွစ္ေယာက္ရိွသည္။

 

ဦးဆူရယ္
ဦးဆူရယ္သည္ အသက္ (၃၁) နွစ္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဝမ္ကြန္ေက်းရြာ ၊ မေထာခူေက်းရြာအုပ္စု၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး လက္ရိွတြင္ ေတာင္သူကို လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ကယားလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။
အဘအမည္ ဦးစဲရယ္ နွင့္ အမိအမည္ မွာ ေဒၚနန္းခမ္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ ဆယ္တန္း ျဖစ္ၿပီး လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မေထာခူေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝမ္ကြန္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေရႊးခ်ယ္တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

 

 

 

ဦးသဲရယ္
ဦးသဲရယ္သည္ အသက္ (၃၉)နွစ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီ( ကယားျပည္နယ္ ) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေလာဂ်ာရြာၿမိဳ႕မအုပ္စု ၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုကိုးကြယ္ေသာ ကယားလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘအမည္ -ဦးလိရယ္ (ကြယ္လြန္) နွင့္ အမိအမည္မွာ ေဒၚတူမာ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္သူအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ပါသည္။
ပညာအရည္အခ်င္းမွာ ဆယ္တန္း ျဖစ္ၿပီး ကယားလူငယ္၊ ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအျဖစ္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚပရမိုးနွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သမီးေလး၁ ေယာက္ရိွသည္ဟုသိရသည္။

Comments

comments