ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑ာန္မ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ (Economic Development)ေရးသားသည္။

ေခါင္းစဥ္ကို ေဆာင္းပါးေရးရန္ စဥ္းစားထားသည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုသ႑ာန္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား မသိနားမလည္ျဖစ္ရံုမွ်မက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က လူမ်ားကပါ မသိနားမလည္ၾကသည္ကို သတိျပဳမိေပသည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္အားနည္းေစပါလိမ့္မည္။

ထိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေရးသားလုိျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ အခန္း (၁) ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားတြင္ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မည္။” ႏိုင္ငံေတာင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်ပိုင္းျခား သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳသည္။

ထုိသ္ို႔ ပိုင္းျခားထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စုစီရင္စုမ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္။”စေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ နုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္မႈကုိ အၾကမ္းဖ်င္း သိရွိနားလည္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မည့္ ပံုသ႑ာန္ကိုလည္း ေတြ ့ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္လည္း သမၼတစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစုိးရအဖြဲ ့ (၁၄)ခုျဖင့္ အဓိကထား အုပ္ခ်ဴပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီေနရာတြင္ တစ္ခုေထာက္ျပလုိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ရံုးစနစ္ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အသားက်လည္ပတ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ အစိုးရစနစ္ကို သမၼတစနစ္သို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစနစ္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပလိုသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစနစ္တြင္ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟုိဘဏ္ ၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ျပင္ပႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ စသည့္ျဖင့္ ပါဝင္ၾကသည္။ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္း (၁၁) ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန (၂၂)ခု ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ရံုးကသာ အဓိက က်ေသာေနရာမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတရံုးစနစ္ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတမွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ထားေသာ ေဒသဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးအၾကား ခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ခုလုိအပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားကိုု ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္္ရွိစနစ္တြင္ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ထိန္းကြပ္မႈ အားနည္းေနၿပီး ဖယ္ဒရယ္အရ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း မနည္းမေနာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစနစ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ သမၼတသည္ ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိဖို႔လုိသလို ေဒသအစုိးရမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သိနားလည္ဖို႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒသအစုိးရအဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလည္း ေဒသတြင္ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ နုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားစသည့္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္း ၅ ဖြဲ ့၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၆ ခုမွ၊ ၁၀ ခုအၾကား ေဒသအလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားသလုိ အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေဒသတြင္ စီးပြားေရးအဖဲြ ့မ်ားရွိသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ပါရွိတာကို ေတြ႔မည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္အလိုက္ သိနားလည္ေသာ အေထာက္အကူျပဳရံုးအဖြဲ႔မ်ား သိီးျခားမရွိဘဲ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကသာ အလံုးစံုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းက ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုသ႑ာန္ မမွန္ျခင္းကုိ ေတြ႔ရေပသည္။

နယ္ပယ္အလိုက္သိနားလည္ လက္ေအာက္ခံ သီးျခားစံုအဖြဲ႔မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွလာေသာ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအတြက္ အားနည္းေနေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားရွိပါလိမ့္မည္။ အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားသည္ ေရတိုကာလတြင္သာမက ေရရွည္အထိ ပါလိုက္ပါမည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ အမွားမ်ားသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျဖရွာဖို႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑ာန္မ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးစနစ္မွ သမၼတရံုးစနစ္သို႔ အခ်ိန္ကိုက္ ကူးေျပာင္္းႏိုင္ဖို႔လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။

သို႔မွသာ ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတေနေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးေရးသားလိုက္ရေပသည္။

Comments

comments