ခွန်းခူ ရေးသားသည်။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်သူ အိမ်ထောင်ဦးစီးရှိသကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် ခေါင်းဆောင် ရှိကြရသည်။ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခေါင်း ဆောင်ရှိကြရသည်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ အရာက်ချီတက်ရန်မှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍာမှာ အလွန်အရေးပါလှသည်။ မှန်ကန်သော ခေါင်းဆောင်မှုကသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား အောင်မြင်ရာလမ်းသို့ခေါ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောခေါင်းဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအချက်တွေဖြင့် တိုင်းတာနိုင်မည်နည်း။ မှန်ကန်သောခေါင်းဆောင်မှုအား ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ (၃) မျိုးဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ (၃) မျိုးရှိကြောင်း (Burns, 1991)က ဆိုထားပါသည်။ (၁) ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ (transformational leadership style)၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ (Transactional leadership style)၊ နှင့် ထိန်းချုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်မှု (Laissez-faire leadership […]