ကယား(ကရင်နီ) ပြည် လူထုအခြေပြု အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စပ်တပ်မှ မတရားအာဏာသိမ်းမှုကို ပြင်ထန်စွာကန်ကွက်ရှုံ့ချခြင်း (ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်)

0
629
ကယား(ကရင်နီ) ပြည် လူထုအခြေပြု အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စပ်တပ်မှ မတရားအာဏာသိမ်းမှုကို ပြင်ထန်စွာကန်ကွက်ရှုံ့ချခြင်း (ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်)