က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဂတိလိုက္စားမႈ အသိေပးတိုင္ၾကားႏိုင္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

က်န္းမာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အသိေပးတိုင္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမွ ခြဲေဝသုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိၿပီး ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳေရးႏွင့္ အေလအလြင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ထင္သာျမင္သာ ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထိုအတြက္ မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲလ်က္ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပၿပီး တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ထိုသို႕ တိုင္ၾကားရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ရုံးခန္း အတြင္းရွိ email: [email protected] သို႕ျဖစ္ေစ ၊ FAX: 067-411189 သို႕ျဖစ္ေစ၊ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ဖုန္းဖြင့္ထားသည္ျဖစ္၍ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႕ ေပးပို႔အႀကံျပဳျခင္း ၊ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါက္ၾကားျခင္းလုံးဝ(လုံးဝ) မရွိေစရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.mohs.gov.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

Comments

comments