ထီးဆိုဒူးအလွ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ည္းတန္ေစေတာ့မွာလား

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္

ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စြတ္ပိုင္ကုမၸဏီမွ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီးဆိုဒူးေရေဝေရလဲ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနၾကသည္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမွ ထီးဆိုဒူးတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရံုးခန္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ ျမင္းစီးစခန္း၊ ေရလႊာေလွ်ာစီး၊ အလွသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မီးတားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္း၊ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ဘန္ဂလိုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးကန္(ပူ/ေအး)၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းငယ္၊ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းစခန္း၊ အရံမီးစခန္း၊ ကားပါကင္၊ Mini-mart ၊ သစ္ေတာပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိရစာၧန္ဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ယကၠန္းႏွင့္ အထည္ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီးကုမၸဏီမွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လ်ာထားသည့္သင္တန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ စာရင္းကိုင္သင္တန္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမွဳသင္တန္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳျမင့္တင္ျခင္း၊ စားေသာက္သူမ်ားအခြင့္အေရး၊ ေဂဟစနစ္၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ေပးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၎စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ေျမဧကမွာ ၇၁.၄၅ဧကျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္သာ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးလွ်င္ျပည္နယ္အစိုးရထံသို႔ လက္လႊဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေဒသခံမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး အလုပ္ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမွရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း ေဒသတြင္းရွိပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ကေယာေဒသရွိ ထီးဆိုဒူးစီမံကိန္းႏွင့္ ထီးပရူႏူခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းတို႔အတြက္ ႏွစ္ခုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀)သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေငြေၾကးမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလွဴရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထီးဆိုဒူးလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ လစဥ္က်ပ္ (၁)သိန္းေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထီးပရူႏူခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္မူ လစဥ္ (၁)ေသာင္းက်ပ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၺဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၎စီမံကိန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာေပယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီ၊ ကေယာအမ်ိဳးသားဗဟိုေကာ္မတီ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ဆိုေတးရိုဖားေမာ၏ မဂၤလာေအးရိပ္သာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကုမၺဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားတို႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ားကိုေမလ ၁၈ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထီးဆိုဒူးသည္ ကယားျပည္နယ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေရေဝေရလဲထိန္းသိမ္းေပးသည့္ေတာ၊ တစ္ျပည္နယ္လံုး၏ ရာသီဥတုကို မွ်တေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးထားသည့္ ေတာျဖစ္သည္။ ၎ေတာအတြင္း သစ္ပင္မ်ား၏ လံုးပတ္မွာ ေပ(၃၀)ပတ္လည္ရွိသည့္ အဖိုးတန္သစ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည့္ စားပင္သီးပင္မ်ားလည္း ေပါမ်ားၿပီး သားရဲတိရစာၦန္မ်ား ေပါက္ဖြားနားခိုသည့္ ေတာႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း သံုးရာသီပတ္လံုး စိုစြတ္ေနၿပီး သစ္ေတာအတြင္း စမ္းေခ်ာင္းမ်ားလည္း ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ တစ္ခုဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ၎ေတာအတြင္း သစ္ပင္မ်ားခုတ္လဲွကာ သစ္ဆြဲျခင္း၊ ေတာင္ယာမ်ားခုတ္ထြင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာႏွင့္ နီးသည့္ဧရိယာအခ်ိဳ႕တြင္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အနည္းငယ္သာ က်န္ေတာ့သည္။

ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းမ်ားလာေရာက္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေဒသခံမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားကို ဖယ္ၿပီး သဘာဝသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ လွလွပပတည္ေဆာက္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

သဘာဝတရားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ထီးဆိုဒူးသစ္ေတာတြင္ ယခုလို လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားပါ ၎တို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

̏ ဘယ္အလုပ္ကိုပဲ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ ကိုယ္အလုပ္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္း ေဒသခံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကိုယ္လုပ္မယ့္ေဒသက ေဒသခံေတြသိဖို႔လိုတယ္၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေတြ မရွိဘဲ ဘုရားတရားနဲ႔လုပ္၊ လုပ္မယ့္တည္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြ ခ်ျပဖို႔လိုမယ္။ ေဒသခံေရေျမေတြကို ဂရုစိုက္ရမယ္၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုပ္ရင္ ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ ˝ဟု ဆရာေတာ္(ၿငိမ္း)ဆိုေတးရိုဖားေမာက ၎ေနအိမ္တြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကေယာအမ်ိဳးသား ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးမာခိုးအီခ်စ္ထြန္းကလည္း ထီးဆိုဒူး၏ပတ္ပတ္လည္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ေထာက္ခံခ်က္မည္မွ် ရရွိထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ဦးဆံုးရယူၿပီးမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

̏ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကေတာ့ ၅၀%ေလာက္ရၿပီလို႔ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ေဒသေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟို ၂၇ရက္ေန႔ကေဆြးေႏြးပြဲဆိုရင္ ႐ြာ ၁၄႐ြာမွာဆိုရင္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ တစ္႐ြာကို ၅ေယာက္ပါပါတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးေဆြးေႏြးခဲ့တာေပါ့ေနာ၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔႐ြာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ရွင္းျပမယ္၊ ရွင္းျပၿပီး ႐ြာေဒကေနတစ္ဆင့္ ျပန္ထြက္လာတဲ့ result ေတြနဲ့ေပါ့ေနာ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သေဘာတူတယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သေဘာမတူဘူး။ ဘာေၾကာင့္ သေဘာမတူတာလဲဆိုရင္ သူတို႔ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပါ။˝ ဟု စြတ္ပိုင္ကုမၸဏီ Operation Director ေဒၚႏုႏုေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအျပင္ ေဒသခံမ်ားကိုပါ အသိေပးျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ သေဘာထားကို ေတာင္းခံ/ေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္သည္မွာ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ထားၿပီးေဒသတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာၾကားၾကသည္။

သစ္မ်ားဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ထီးဆိုဒူးေတာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လွ်င္ အနည္းဆံုး၎ေနရာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဆာက္အဦးမ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမွာ ႏွစ္တိုစီမံကိန္းမဟုတ္သည့္အတြက္လည္း ေရရွည္တြင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ သဘာဝကိုမပ်က္စီးသည့္ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း ေျခလွ်င္ခရီးသြားပံုစံ၊ Home stay တို႔လိုပံုစံမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

̏ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနညး္ဆံုးေတာ့ သူတို႔သစ္္ပင္ေတြကို ျဖတ္မွာပဲ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲ့မွာ ေရ မရွိမျဖစ္ဘူးေလ ေရေတြကို သူတို႔သံုးျပဳလာမယ္၊ ၿပီးရင္ ေဟာ္တယ္ေမာ္တယ္ပံုစံေတြလာမယ္ဆိုရင္ ေရေတြအသံုးျပဳလာမယ္ ၿပီးရင္အညစ္အေၾကးေတြ သူတို႔စြန္႔ပစ္မယ့္ေနရာေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲ့မွာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြရွိမယ္။ သဘာဝကိုဆန္႔က်င္တ့ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ မ်ားစြာေပၚလာလိမ့္မယ္။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ သစ္ေတာေတြလည္းး ထိခိုက္မယ္။
တစ္ဖက္ကေနၾကည့္ရင္ ကုမၸဏီေတြ ဘာေတြဝင္လာမယ္ဆိုရင္ တိုးတက္တဲ့အေျခအေနလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတ္ာကေတာ့ ဒီသစ္ေတာေတြ ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့အတြက္ေတာ့ မလာေစခ်င္ဘူး၊ ရပ္တန္႔ေစခ်င္တယ္ေပါ့။˝ဟု ကေယာလူငယ္ထာဖိုးအီက ေျပာသည္။

Advertisement

̏ ကုမၸဏီဝင္လာမယ္ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဆင္ျဖဴေတာင္မွာ အစည္းအေဝးဖိတ္ထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဖိတ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔၊ အစတုန္းကသူတို႔က ဒီေဒသခံေတြလက္ခံမယ္လို႔ သူတု႔ိထင္ရင္ထင္မယ္ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိလက္မခံခဲ့ဘူးေလ။ ေနာက္ဆံုး အရင္တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္မွာ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္မွာ အစည္းအေဝးျပန္လုပ္ေတာ့ သူမ်ားအကုန္လံုး ကန္႔ကြက္ထားတယ္ လို႔ပဲသတင္းၾကားထားတယ္။ အဲ့လိုပဲကြ်န္ေတာ္တို႔ ဟိုးဆင္ျဖဴေတာင္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တု႔ိကန္႔ကြက္ထားတယ္ အခုလည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ထားတယ္ အဲ့လိုမ်ိဳးေပါ့။˝ဟု ဘာဒိုေက်းရြာ ဓမၼဆရာဦးလီြးဇီက ေျပာသည္။

̏ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းေပးပါ၊ လံုးဝႀကီးရပ္ဆိုင္းပါ မေျပာေပမယ့္ ရပ္ဆိုင္းေပးပါ။ အခ်ိန္တစ္ခုအထိေပါ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေသးဘူး˝ ဟု ကေယာစာေပယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥကို ထပ္မံအခ်ိန္ယူကာ ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း ကုမၸဏီကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။

သို႔ေပမယ့္ စီမံကိန္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ရာသက္ပန္ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ႏွင့္ မည္သူမွ် ဝင္မလာေစရန္ ကန္႔ကြက္ေပးရန္ လူငယ္တစ္ဦးက ၎၏ဆႏၵသေဘာထားကို ေျပာၾကားသည္။

̏ ေတာင္းဆိုတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳး ေပးႏိုင္မလဲဆိုေတာ့ တစ္ဖက္ကေတာင္းဆိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ရွိတယ္ေလ၊ ကုမၸဏီကို ဒါေတြတင္ျပရမယ္ေပါ့၊ သူတို႔ေဆာက္ခ်င္တဲ့ ဘန္ဂလိုေတြမျဖစ္နိုင္ဘူးေပါ့ေနာ။ ဒီလိုမ်ိဳး home stay တို႔ long trip တို႔ ေဒသခံေတြနဲ့သြားတဲ့ ပံုစံေတြဆိုရင္ သူတို႔ ေဒသခံေတြ ခြင့္ျပဳရင္ အစိုးရကို ျပန္တင္ျပၿပီး စီမံကိန္း ျပန္ဆြဲရမယ္ေပါ့။ သူတို႔ အႀကိဳက္လည္း မလြတ္ေအာင္ေပါ့။˝ဟု ေဒၚႏုႏုေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားက ၎ထီးဆိုဒူးသစ္ေတာအတြင္းသို႔ မည္သည့္ကုမၸဏီ၊ မည္သည့္သာသနာ၊ မည္သည့္ဌာနမွ ဝင္ေရာက္ရန္ လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ထီးဆိုဒူးသည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္း/ေတာင္နိမိတ္ၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာက မီွခိုအားထားေနသည့္ ေတာျဖစ္သည္။ ေမလ၂၁-၂၃ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဂရုဏာ(လိြဳင္ေကာ္)မွ ဦးေဆာင္ကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကေယာလူငယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ထီးဆိုဒူးဧရိယာကို GPS ျဖင့္ တိုင္းတာသည့္ခရီးစဥ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ထီးဆိုဒူးဧရိယာမွာ ၂၁၀၀ဧကခန္႔ရွိသည္ဟု တိုင္းတာရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိက်န္ရွိေနသည့္ ၂၀၀၀ေက်ာ္ေသာ ဧရိယာကို ထပ္မံမပ်က္စီးရန္၊ တစ္ျပည္နယ္လံုး၏ ရာသီဥတုမွ်တရန္အတြက္ သဘာဝတရားအတိုင္း လွပေနသည့္ေတာေလးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရင္း…

Comments

comments