အလင္းေရာင္ကိုပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ တရားခံ

ဂၽြန္ဖရီးကိုု

ဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္တဲ့ လူမႈအသိုုင္းအဝန္း တစ္ခုု တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အေျခခံက်တဲ့ အရာဟာ ပညာေရး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ ပညာေရး ဒါမွမဟုုတ္ အလြတ္က်က္ပညာေရး ကိုု ဆိုုလိုုေနတာေတာ့ မဟုုတ္ပါ။ မိမိတိုု႔ရဲ့ အေတြးအေခၚ၊  အသိအျမင္၊ တီထြင္ဖန္တီးႏုုိင္မႈ စြမ္းရည္ စတဲ့ အရာေတြကိုု ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာေအာင္ သင္ယူ ေလ့လာႏိုုင္တဲ့ အရည္အေသြးျပည့္ ပညာေရးကိုု ဆိုုလိုုျခင္းပါ။

ယခုုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ႏိုုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား တျဖည္းျဖည္း ရွိလာသလိုု ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ ရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ကိုလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ စတင္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနၾကပါၿပီ။

Right to Education : ပညာသင္ယူဖို႔အခြင့္အေရး
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၅၃ မ်ိဳးခန္႔ ေနထိုုင္ၿပီး လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ ပညာသင္ယူခြင့္ ဆုုံးရႈံးေနတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ ဟာ ၁ သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနပါေသးတယ္လိုု႔ နိုုင္ငံအတြင္း ပညာေရးဆိုုင္ရာ အကူအညီေပးေနတဲ့ အစိုုးရမဟုုတ္ အဖြဲ႔အစည္း Unicef ရဲ့ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ပညာေရး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မတူကြဲျပားတဲ့ ထုုံးတမ္းဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားမွာ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္ဖိုု႔ အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာတခုုကေတာ့ ပညာသင္ယူခြင့္အေရးသည္သာ အဓိက က်ေနလိမ့္မယ္ဆိုတာ သံသယရွိဖို႔မလိုပါဘူး။

Ateneo De Davao တကၠသိုုလ္ ရဲ႕ဒုုတိယ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Lourdesita Sobrevega Chan အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီပညာေရး ညီလာခံ တြင္ေတြ႔ ရစဥ္။
Ateneo De Davao တကၠသိုုလ္ ရဲ႕ဒုုတိယ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Lourdesita Sobrevega Chan အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီပညာေရး ညီလာခံ တြင္ေတြ႔ ရစဥ္။

“ပညာသင္ယူဖို႔အခြင့္အေရး ဆိုတာဟာ မည္သူမဆို အသိအျမင္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဲ့ဒါေတြကိုု လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ယူေလ့လာ ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးထားျခင္း လို႔ က်မအေနနဲ႔ နားလည္ထားပါတယ္။” လိုု႔ Ateneo De Davao တကၠသိုုလ္ ရဲ႕ဒုုတိယ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Lourdesita Sobrevega Chan က ေျပာပါတယ္။


Quality education: အရည္အေသြးရွိတဲ့ ပညာေရး

လတ္တေလာ ျမန္မာ့ အေျခခံ ပညာေရး စနစ္ဟာ အလြတ္က်က္ ပညာေရး စနစ္တစ္ခုု ျဖစ္ၿပီး ယခုုေခတ္ကာလနဲ႔ ကိုုက္ညီမႈမရွိေတာ့တာကိုု ပညာရွင္မ်ားကလည္းသတိမူ လာၾကပါတယ္။ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေပမယ့္လည္း အရည္အေသြးရွိတဲ့           ပညာေရး ျဖစ္ဖိုု႔ဆိုုတာက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ က်င့္သုုံးလာတဲ့ စနစ္ တစ္ခုုကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုုပ္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံရဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

Ateneo De Davao တကၠသိုုလ္ ရဲ႕ဒုုတိယ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Lourdesita Sobrevega Chan အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီပညာေရး ညီလာခံ တြင္ေတြ႔ ရစဥ္။
Ateneo De Davao တကၠသိုုလ္ ရဲ႕ဒုုတိယ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Lourdesita Sobrevega Chan အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီပညာေရး ညီလာခံ တြင္ေတြ႔ ရစဥ္။

“က်မအေနနဲ႔ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ပညာေရး ဆိုတာကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ၾကားေနတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြဟာ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ ကိုုက္ညီမႈလည္း ရွိသလို၊ ဘယ္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ သင္ယူေလ့လာခြင့္ရၿပီး၊ က်မတုိ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု အတြက္ အက်ိဳးျပဳမယ့္ ပညာေရး ပဲလို႔ယုုံၾကည္ထားပါတယ္။” သူမ Doctor Lourdesita Sobrevege Chan ကပဲ ဆက္ေျပာပါတယ္။

Federal Education: ဖယ္ဒရယ္ ပညာေရး
တဖက္မွာ လည္း ျပည္တြင္းစစ္၊ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုုံးရႈံး ေနရတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ တိုုင္းရင္းသား ဒုုကၡသည္ေတြရဲ့ ပညာေရးက လည္း ႏိုုင္ငံေရး ဂယက္ရိုုက္ခတ္မႈေတြ အၾကားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား နဲ႔ ရင္ဆိုုင္ေနရပါတယ္။ ဒုုကၡသည္ေတြကုိ ေနရပ္ဆီ ျပန္ပိုု႔ဖို႔ ႏွစ္ႏိုုင္ငံ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား နဲ႔ ၎တိုု႔ကိုု ပံ့ပိုုုုးေပးေနတဲ့ NGOs, UNHCR တုုိ႔မွ လူသားခ်င္းစာ နာမႈ အေထာက္ အပံ့ေလ်ာ့က် လာျခင္းမ်ား စတဲ့ အရာေတြကလည္း အဓိက ပါဝင္ေနပါတယ္။

ကရင္နီပညာေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္
ကရင္နီပညာေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္

ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခရိုုင္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ကရင္နီ ဒုုကၡသည္စခန္းရဲ႕ကရင္နီပညာေရး တာဝန္ခံ ဆရာမ ေမာ္အဲလိဇဘက္ မိမာ က “ပထမ အခ်က္အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုလိုု႔ ရွိရင္ ဒီ (ျမန္မာ) အစိုုးရဖက္က ရွင္းလင္းတဲ့ မူေပၚလစီဆိုတာ ဘာမွ မရွိေသးဘူး။ ဒီဒုုကၡသည္ ပညာေရး အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တျခား အေျခခ် ျပန္လည္ ေနထိုုင္ဖိုု႔ အတြက္ေတာင္ ဘာမွ ေဆြးေႏြးထားတာမရွိေသး တဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတိုု႔ ဘယ္ကေနစၿပီး ျပင္ဆင္ရမလဲ ဆိုုတဲ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ေပါ့။”လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကရင္နီ ပညာေရး တာဝန္ခံ ဆရာမ ေမာ္အဲလိဇဘက္ မိမာ အား ကရင္နီ ပညာေရးညီလာခံ တြင္ေတြ႔ရစဥ္
ကရင္နီ ပညာေရး တာဝန္ခံ ဆရာမ ေမာ္အဲလိဇဘက္ မိမာ အား ကရင္နီ ပညာေရးညီလာခံ တြင္ေတြ႔ရစဥ္

ႏွစ္ဖက္အစိုုးရရဲ့ ဒုုကၡသည္အေရးေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒုုကၡသည္ပညာေရးစနစ္ကိုု    ျပင္ဆင္မႈျပဳလုုပ္တဲ့ အခါ အဟန္႔အတား တစ္ခုုျဖစ္ေနပါတယ္။ လတ္တေလာ ထိုုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ဒုုကၡသည္စခန္း ၉ ခုု ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေနထိုုင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ၂၁ ရာစုု ပင္လုုံညီလာခံ မွာ တိုုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပညာေရး ကိုု ဖယ္ဒရယ္ပညာေရး အျဖစ္သြားလိုု   ေၾကာင္း ဆႏၵျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေစ၊ ရုုပ္ဝတၳဳအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေစ  ပညာေရးအတြက္ ျပည္နယ္ မွ လြတ္လပ္စြာ မွ်ေဝ သုုံးစြဲျခင္းလိုု႔ ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္။

“ဖယ္ဒရယ္ပညာေရးလိုု႔ ေျပာလိုုက္တာနဲ႔ အဓိက ကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ ျပည္နယ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ ကိုုယ္ပိုုင္ ျပဌာန္းခြင့္ေတြ၊ ကုုိယ္ပိုုင္စီမံခန္႔ ခြဲခြင့္ေတြ က်ေနာ္တိုု႔ တိုုင္းရင္းသားေတြစီတိုုင္းမွာ ရွိရမယ္။” ဟုု ကရင္နီ ပညာေရး ဝန္ႀကီး               ေအာင္ဆန္းျမင့္ က ေျပာပါတယ္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ခရိုုင္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီပညာေရးညီလာခံ
ထိုုင္းႏိုုင္ငံ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္ခရိုုင္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ကရင္နီပညာေရးညီလာခံ

ပညာသင္ယူခြင့္အေရး ဟာ ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံတိုုင္းရဲ့ အေျခခံ က်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး တခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုုင္ငံဟာ အာဏာရွင္ အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္မွ ျပည္သူအုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္ကိုု ကူးေျပာင္းလာတာ ၇ ႏွစ္အတြင္းေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုုကေရစီ ႏိုုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲရာမွာ အဓိက က်တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ ပညာေရး သင္ယူခြင့္ မရွိခဲ့ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ဆိုုတဲ့ အရာေတြ က ဘာအဓိပၺာယ္ မွ ရွိေတာ့မွာ မဟုုတ္ပါ။

Comments

comments

Next Post

ေတာင္သူအေရးက သာသာနာ ့ အေရးထက္ အေရးႀကီးေနလို႔ပါ

Thu Oct 27 , 2016
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတ့ဲ သာသနာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွ ေတာင္သူအေရးအတြက္ အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး ရင္ဆိုင္ခ့ဲသူကေတာ့ ကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္မွ ပထဦးဆံုး ေတာင္သူအေရးလႈပ္ရွားသူ ခူးသဲရယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသားညိုညို အရပ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းနဲ႔ အသက္ (၃၈)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ခူးသဲရယ္ဟာ ကယားျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေလာဂ်ာေက်းရြာမွာ ေနထိုင္ၿပီး ကက္သလစ္ဘာသာမွ သာသနာလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ပထမဦးဆံုး ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေတာင္သူေတြကို အႀကံေပးခ့ဲသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုျခင္းကိုလည္း ခံခ့ဲရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ သူဟာ ေတာင္သူအေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နာေတြမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတာေတြ ရွိတ့ဲအတြက္ သူ႕အေနနဲ႔ စိုးရိမ္စရာေတြ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ […]