ပင္လံုညီလာခံတြင္ ေျမယာက႑ ေဆြးေႏြးမႈ အားမရဟု ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ေျပာ

ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္အခ်ို႕ကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓါတ္ပံု-ခူးစိုးရယ္ဦး/ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္)

ခူးစုိးရယ္ဦး

ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံ၌ ေျမယာက႑အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈကို အားရေက်နပ္ျခင္းမရိွဟု ယခုသတင္းပတ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ ၂၁ ရာစု တတိယပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(KDP)၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

၎တို႔က ကယားျပည္နယ္ရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျမယာက႑အတြက္ စာတမ္းျပဳစုကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစုအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရာ၌ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎တို႔က ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျမယာအခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိကထား ျပင္ဆင္လာေသာ္လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးတြင္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္သည့္ က႑ကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပင္ဆင္လာသည့္အေပၚ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ဘဲ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ အကန္႔တစ္ခုဘဲ”ဟု ဦးသဲရယ္က ဆုိသည္။ ေျမယာက႑ပုိင္းမွာ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ေခါင္းစဥ္ေပၚ “ကၽြန္ေတ္ာ ႀကီးႀကီးေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ထားေတာ့ပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူးလို႔ဘဲ ေျပာရမွာေပါ့။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အေျချပဳၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔မ်ားက ယခင္ပံုစံကိုသာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ EAOs နုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔မ်ား က႑အလိုက္လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာနတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပထမအႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄၊ ၅၊ ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုေဆြးေႏြးမႈမွာ အစုိး၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔မွ ေဆြးေႏြးရသည့္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ပါ စာတမ္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔စတမ္း နုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ စာတမ္း CNF စာတမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP စာတမ္း ဒုတိယအၾကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ တင္ျပသည့္စာတမ္း စသည့္စာတမ္းမ်ားကို အေျခခံျပီး အေက်အလည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ေျမယာမူဝါဒ၏ အေျခခံမႈ ၆ ခ်က္၊ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမႈ ၁ ခ်က္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအေျခခံမႈ ၂ ခ်က္၊ အကာအကြယ္ျပဳေရးအစီအခံမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံမႈ ၁ ခ်က္စသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆုိင္ရာမူဝါဒ ၁၀ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။

UPJDC မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ျပဳေရးအစီအခံမ်ားမွ နုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိျပီး နုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအား တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရွိေစေရးစသည့္ အခ်က္ပါ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPJDC အစညး္အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ က႑အလိုက္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၅ ခုအနက္ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ အဆုိျပဳလႊာကို ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးတြင္အတည္ျပဳေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments

Next Post

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ ၁၄ ခ်က္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး

Tue Jul 17 , 2018
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%95%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%80/"></div>ခူးစိုးရယ္ဦး ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအႀကိမ္ညီလာခံအစည္းအေဝး၏ ၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ဇူလိႈင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ UPDJC မွ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံက်င္ပမည္ျဖစ္ၿပီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံမူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္ နုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္က ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္ခ်မ္ေရညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိ္င္ ၁ အျဖစ္ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ေရးထုိးနုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအၾကိမ္ သေဘာတူညီသည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္အပါအဝင္ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%95%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%8a%e1%80%ae%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%80/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->