“ပပြာကလူ”အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ဘာေတြလုပ္လဲ

ေဒြးအယ္ခူ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးခဲသတၱဳတြင္းလည္း ျဖစ္သလို ကမၻာအဆင့္မွီခဲသတၱဳတြင္းထြက္သည့္ေနရာျဖစ္သည့္ ေမာ္ခ်ီးေဒသသည္ အဖိုးတန္ ခဲသတၱဳေတာင္တန္းမ်ားမွ ကာရံထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီးေတာင္ကုန္းမ်ား ျမင့္မားထူထပ္ေသာေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ ေမာ္ခ်ီးေဒသခံအမ်ားစုကလည္းကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ခဲသတၱဳထြက္သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိုးတြင္းကာလတြင္ ခဲတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ သဘာေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ ေျမၿပိဳမႈကလည္းႏွစ္စဥ္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၅ မိုးတြင္းကာလေမာ္ခ်ီးေဒသေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္အစိုးရက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ လက္လွမ္းမမွီသည့္ ေနရာမ်ားကို“ပပြာကလူ(ကရင္)လူမႈဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ခ်ီးေဒသ၏ ေသာသီခိုလူမႈ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔တြင္ ဦးစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ လို္အပ္လွ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ “ပပြာကလူ(ကရင္) လူမႈဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖြဲ႔ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးမွဴးအၿငိမ္းစားျဖစ္သည့္ ေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္မွ “ပပြာကလူ(ကရင္) လူမႈဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖြဲ႔ကိုေမာ္ခ်ီးေဒသ၊ ၁၃ကုန္း၊ ယူေကာ္ခုိမွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ခ်ီးေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။

“ေျမၿပိဳတဲ့အခ်ိန္မွာလည္းဒီအိမ္ ဒီေဆးခန္းမွာပဲထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့သူေကာဆံုးပါးတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးေရာက္လာတယ္။ အ့ေၾကာင့္မို႔ ေနာက္ပိုင္းေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးလုပ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုတာပဲဆိုၿပီး က်န္းမာေရးကိုတားဂတ္ထားၿပီးမွ ဒီက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ျဖစ္တာေပါ့” ဟုပပြာကလူ(ကရင္) လူမႈဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ “ပပြာကလူ(ကရင္)လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖြဲ႔သည္ အျခားမည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့ မရွိဘဲအဖြဲ႔အတြင္းတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ(၁၀၀၀၀) က်ပ္ ေကာက္ၿပီးေဆးကုသမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္ကေျပာသည္။

“ ေဆးဝယ္ ကုန္ရင္ ပိုက္ဆံျပန္ထည့္ အဲလိုပဲလွည္ပတ္ေနရတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြမွာ လစာဆိုတာမရွိဘူး”ဟု၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ပပြာကလူ(ကရင္)လူမႈဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖဲြ႕၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာအပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းေက်းရြာအတြင္းသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သည့္သူေတြ အားလံုးကိုအခမဲ့ကုသေပးျဖင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆန္ျပဳတ္၊ မုန္႔၊ ၾကက္ဥစသည့္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ားကို ေကၽြးေမြးျခင္းလည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္လလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် လူနာ ၂၀၀ေက်ာ္ေလာက္ကို ေဆးဝါးကုသမႈ ေပးလွ်က္ရွိေနသည္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ သူမ်ားကိုေတာ့ ေဆးကုသမႈအတြက္ အခေၾကးေငြယူၿပီး ရန္ပုံေငြစုထားသည္ဟု သိရသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသေက်းရြာအတြင္းအဖြဲ႔မွ ကြင္းဆင္းေဆးဝါးကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသလိုအေရးႀကီးသည့္ လူနာမ်ားကိုေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသို႔ ပို႔ိိေဆာင္ေပးသည့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းကိုလည္း ေျပာျပေပးေလ့ရွိေၾကာင္းရွင္းျပသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္“အစိုးရဆရာမေတြက တစ္လတစ္ခါပဲလာတယ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးမိတဲ့သူရွိသလို မထိုးမိတဲ့သူလည္းရွိေတာ့ ကြင္းဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ခါတည္းထိုးေပးတယ္။ ကေလးေမြးေပးတယ္။ ကေလးခ်က္ေၾကြတဲ့အထိ ၄၅ရက္အတြင္း ၾကည့္ေပးတယ္” ဟု ၎အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကေျပာၾကားခ်က္ အရသိရသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းသည္ “ပပြာကလူ(ကရင္)လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖြဲ႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီးေဒသခံအမ်ားစုမွာသူတို႔ကိုယ္တိုင္ကသူတို႔ အခြင့္အေရးကို မသိရွိၾကေသးတာေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးေတြ သိရွိနားလည္လာေအာင္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသသည့္အခ်ိန္တိုင္းေျပာျပ၊ ရွင္းျပတာေၾကာင့္  ရြာသူရြာသားမ်ားမွ သိရွိသေဘာေပါက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း“ပပြာကလူ”အဖြဲ႔ကကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ၿပီးေျဖရွင္းမႈ ရွိသလိုေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေပးေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ“ပပြာကလူ” ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔ေပါင္း ေျဖရွင္းသည့္အမႈ ၂ မႈ ႏွင့္ ပပြာကလူ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၂ဖြ႔ဲေပါင္း ၃မႈ ကိုေျဖရွင္းၿပီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္ကေျပာသည္။

၎က “သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ ေက်ာင္းဆရာမ ၾကံစည္မႈအဲအမႈေတြကိုေတာ့ တရားရံုးမွာေျဖရွင္းတယ္၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတာ့ ေက်းရြာမွာပဲေျဖရွင္းတယ္။ ႀကီးတဲ့အမႈေတြဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကအမ်ိဳးသမီးေတြကို အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္တာေရာ မတရားအၾကမ္းဖက္တာေရာ ကာကြယ္ေပးတယ္” ဟုဆက္ေျပာသည္။

အထက္ပါ ကိစၥလိုမ်ိဳးထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးတာေၾကာင့္ “ပပြာကလူ” အဖြဲ႔ကို ေက်းရြာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ အားထားလာၾကၿပီးအိမ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေျပာသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ လူငယ္ပညာတတ္မ်ားေပါမ်ားလာေအာင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္လည္းပပြာကလူအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္းကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

“ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့လူငယ္၊ ဘြဲ႔ရတဲ့လူငယ္ အလုပ္အကိုင္မရွိေသးဘူးဆိုရင္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမျဖစ္ PPTT ကိုဝင္ေျဖခိုင္းတာမ်ိဳး၊ ေမာ္ခ်ီးမွာေလးတန္းေအာင္တဲ့ ကေလးအခ်ိဳ႕ကိုနတလေက်ာင္းပို႔ေပးတာတို႔ ဒါေတြကိုအန္တီတို႔ကပဲဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ တိုက္ခ်ိတ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီးကေလးေတြအတြက္ အစအဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးတယ္” ဟုေဒၚေနာ္မားကရက္စိန္ကေျပာသည္။

အဖြဲ႔ဝင္၏ တစ္လ(၁၀၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့့ေသာ “ပပြာကလူ”အဖြဲ႔သည္ ေမာ္ခ်ီးေဒသအတြင္းက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ၅ႏွစ္တာအတြင္းေရာက္ရွိေနၿပီး ပစ္တိုင္းေထာင္ေဖာင္းေဒးရွင္းမွ တစ္ႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရရွိခဲ့သည္။

ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ “ပပြာကလူ” အဖြဲ႔မွာေမာ္ခ်ီးေဒသအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုေပးလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သလို “ပပြာကလူ(ကရင္)လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသမီး”အဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သည့္ ေဒၚေနာ္မားကရက္စန္သည္ ေမာ္ခ်ီးေဒသအတြင္း ျပန္႔က်ဲေနထိုင္သည့္ “ပပြာကလူ” အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကာကြယ္မႈေတြကိုမေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာသည္။

သူမက “ဒီေဒသကိုကာကြယ္ဖို႔ဆိုတာလက္နက္နဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ။ ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးအရဆိုရင္လည္းလူေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကိုကာကြယ္ေပးတာပဲ” ဟုေျပာခဲ့သည္။

Comments

comments