သြားလာခြင့္အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲရွိ

ကရင္နီသူ

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ခရီးသြားလာခြင့္ရယူရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု Amazing Kayah Travel & Tours မွ Managing Director မဇြန္ဇြန္ျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ကယားျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ကိုသြားလာဖို႔ ေျဖေလွ်ာ့ေစလိုသည္ဟု ဆိုပါသည္။

̏ ဒါကေခၚသြားလို႔ရတယ္ဆိုရင္ ေခၚသြား၊ မရဘူးဆိုရင္ မရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာေပး။ မရဘူးဆိုရင္လည္း ဘာျဖစ္လို႔မရတာလဲေပါ့ေနာ။ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိ႔ရရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ ဒီမွာလည္း တအားႀကီးျဖစ္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူးေလေနာ။˝ ဟု Amazing Kayah Travel & Tour မွ Managing Director မဇြန္ဇြန္ျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား (ဓါတ္ပံု – KIC)

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အစိုးရမွ အားေပးေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားတြင္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ ဌာနအဆင့္ဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည့္အခ်ိန္ က်န္႔ၾကာလ်က္ရွိသည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

̏ ဒီမွာက ခရီးစဥ္ေတြ အတားအဆီးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခရီးစဥ္ေတြက မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ မျဖစ္ေတာ့ခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ နားထဲမွာ ေရာက္ခါနီးဆဲဆဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ခရီးစဥ္ေတြကို မေရာင္းလိုက္ရေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြကို ျပန္ဖ်က္ခ်လိုက္ရတယ္။˝ဟု မဇြန္ဇြန္ျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။ အစိုးရသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္ခန္႔ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရသည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း အစိုးရမွ လိုက္လံစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလိုရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကို အစိုးရက ဖိတ္ေခၚရာတြင္လည္း လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထက္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုအခြင့္အလမ္းမ်ား ပို၍ ဦးစားေပးေနသည္ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုးကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒႏွင့္ ညီပါကလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေပးေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ဤသို႔ဆိုပါသည္။

̏ ျပည္တြင္းကို ဦးစားေပးတာတို႔၊ ျပည္ပကို ဦးစားေပးတာတို႔ မရွိပါဘူး။ အားလံုးကိုခြဲျခားမႈမရွိဘဲနဲ႔ အားလံုးကို တန္းတူဆက္ဆံပါတယ္။ ျပည္ပက လာလုပ္တယ္ဆိုရင္လည္း တူတူပါပဲ၊ ျပည္တြင္းက လာလုပ္တယ္ဆိုရင္လည္း တူတူပါပဲ။ ဥပေဒနဲ႔အညီ အားလံုးကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ˝ ဟု ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေမမ်ိဳးေဇာ္က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေစျခင္းထက္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း က်က်မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း တင္ျပသည့္အခါတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာမွာ မူေဘာင္၊ ေပၚလစီမရွိေသးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေခၚယူညိွႏွိဳင္းတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား မရွိဖူးေသးေၾကာင္း ေဒသခံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကယားျပည္နယ္၌ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခရီးသြားညီလာခံတြင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ သံုးႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အယ္လ္ေဖာင္းရွိဳမွ အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဆဲေနရာမ်ားမွာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလာပိတ၊ ထီးစဲခါး၊ လြယ္တမူဂူ၊ ေအာင္တေျပဂူ၊ ေတာင္သံုးလံုးဘုရားေတာင္၊ ၾကတ္ဂူ၊ လိြဳင္ေကာ္-မိုးၿဗဲ-ဖယ္ခံု-အင္းေလး ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပန္ပက္၊ တနီးလာလဲ၊ လိြဳင္နန္းဖေတာင္၊ ဆင္ေတာင္၊ ေငြေတာင္ဆည္။ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆင္ျဖဴေတာင္၊ ထီးဖရူႏူလိႈဏ္ဂူ၊ ထီးဆိုဒူး။ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထူးေခ်ာင္း-ပြန္ေခ်ာင္း စြန္႔စားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုဒ္ ၄ခု။ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာသစ္ေရတံခြန္(အပန္းေျဖစခန္း)တို႔ျဖစ္ၿပီး ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Comments

comments

Next Post

ေကေကာေက်ာင္းသူ/သားမ်ား တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈမ်ားေန

Wed Sep 11 , 2019
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9e%e1%80%bc%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%b9%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba/"></div>မီျမာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းေဒသရွိ ေကေကာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈမ်ားေနသည္ ဟု ေကေကာအလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ″လူႀကီးေတြေရာ ကေလးေတြေရာ ျဖစ္တယ္။ တစ္အိမ္မွာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အကုန္ျဖစ္သြားတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ ေလးေယာက္ငါးေယာက္ေလာက္ျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းကမျဖစ္ဘူး ဒီတစ္ႏွစ္မွျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္တာေပါ့ေနာ။″ ဟုဆရာမက အေျခအေနဆိုးေၾကာင္းေျပာသြားပါသည္။ လက္ရွိ တုပ္ေကြးဖ်ားနာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေယာက္၅၀ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အေသအေပ်ာက္မရွိဟု ဆိုပါသည္။ ဖ်ားနာသည့္ကေလးမ်ားကို အနီးဆုံး ေကေကာေဆးခန္းတြင္ ေဆးစားေဆးေသာက္မ်ားေပးထားၿပီး အနားယူထားခိုင္းသည္ဟု သိရသည္။ တုပ္ေကြးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းေဆးအေနျဖင့္ ဂ်င္း၊ထန္းလ်က္ႏွင့္ကြမ္းရြက္တို႔ကို ျပဳတ္ၿပီး တစ္ေက်ာင္းလံုးကိုတိုက္ထားေၾကာင္း ၄င္းဆရာမထံမွ သိရွိရပါသည္။ ″ဒီဘက္မွာကေနမထြက္တာ ၂လခြဲေလာက္ရွိၿပီ။ မိုးကေတာက္ေလွ်ာက္ရြာတယ္ ျမဴေတြႏွင္းေတြေတာက္ေလွ်ာက္ဘဲ ဆိုေတာ့အဝတ္ေတြ မေျခာက္တာနဲ႔ […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9e%e1%80%bc%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%b9%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->