ကယားျပည္နယ္ရဲ႕ ၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုေကာင္း

ေဒြးအယ္ခူ

ကယားျပည္နယ္ရဲ႕ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာတြဲအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၂၇.၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္္းရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။

ယခင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ၆၆၄၀ဦး ရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၆၇၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၂၅.၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္။

ကယားတစ္ျပည္နယ္လံုးရွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြ ေျဖဆုိသူ  စုစုေပါင္း ၇၃၈၈ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၂၀၆၆ ဦး ရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၇.၉၆ ရွိေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။

ယခု လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း၂၁ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေျဖဆိုသည့္ ဦးေရ ၄၂၄၇ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၃၀၈ ဦး ရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္္ႏႈန္း ၃၀.၈၀ ရွိသည္။

ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေျဖဆိုသည့္ ဦးေရ ၂၀၇၅ဦး ရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၅၇၅ ဦး ရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၇.၇၁ ရွိသည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ၄၄၃ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၈၃ ဦး ရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၈.၇၄ ရွိသည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထကေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုသူ ၆၆ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၈ ဦး ရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၁၂.၁၂ ရာခိုင္္ႏႈန္း ရွိသည္။

ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထကေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုသူ ၂၇၇ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၃၂ဦးရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၁၈.၇၇ ရာခိုင္္ႏႈန္္းရွိသည္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထက ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုသူ ၂၁၀ဦး ရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ၂၈ဦးရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၁၃.၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

Advertisement

မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထက ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ႏွင့္ ျပင္ပေျဖဆိုသူ ၇၀ ဦးရွိသည့္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၂ ဦးရွိၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၁၇.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဂုဏ္ထူးရဘာသာ စုစုေပါင္း ၄၆၄ဦးရွိၿပီး ၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅ ဦး၊ ၄ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃ ဦး၊ ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၂ဦး၊ ၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၆၃ဦး၊ ၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၆၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments