စနစ္မက်သည့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ကို စနစ္က်ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

စူးမယ္

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ အဂၤါရပ္နွွင့္ ညီေသာ္လည္း စနစ္က်မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ပံုစံတက်ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔အခု ေျခေတာ္ယာသြားတဲ့ တစ္ဝိုက္မွာ အဆင္ေျပသလုိေလး သူ႔အကြက္ သူ႔ေနရာေပါ့ အဲလုိေလး သူတုိ႔ အိမ္ေတြ ၿခံခတ္္တာေလးေတြ ရွိတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပမ်ားကဲ့သို႕ ပန္းၿခံမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းနွင့္ တျခား အပန္းေျဖစခန္း စေသာ ေနရာမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕ျပအဂၤါအရပ္နွင့္ အညီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္နွင့္ အိမ္ရာကြက္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးနုိင္ေရး ( City Plan, Town Plan ) စနစ္တက် ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဘာ္ရယ္ စိုးေဝက ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဦးေဘာ္ရယ္စိုးေဝက “က်ေနာ္တို႔ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕လည္း အားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပဲ။ ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕နဲ႔မတူဘူး။ အဲဒါကို က်ေနာ္က (City Plan, Town Plan) ေရးဆြဲခ်င္တယ္။ နွစ္ရွည္ (Master Plan) စီမံကိန္းေပါ့ေလ။ အဲဒါကို ေရးဆြဲခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္ အဲဒါကို တရားဝင္ ေမးခြန္းေမးလုိက္ေတာ့ အဲဒါေတာ့ ေအာင္သြားတယ္”ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းၿပီးၿမိဳ႕အဂၤါရပ္အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕အား ျပည္ထဲေရးနွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အရ ၿမိဳ႕မ၊ ေရႊေယာက္၊ ရူးဖယ္ခူ၊ ငူးပေလာ့ ရက္ကြက္ ၄ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၁၉၇၂ ခုနွစ္ ၿမိဳ႕/ရြာ အမိန္႔ျပန္တမ္းအရ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နွင့္အတူ ေဒါတမငယ္ေက်းရြာ၊ ထြီးလီဘီလာေက်းရြာမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

စည္ပင္သာယာေရး ရပ္ကြက္သည္ မူလၿမိဳ႕ျပေျမတြင္ ပါဝင္၍ ၁၉၈၃ ခုနွစ္တြင္ ၿမိဳ႕မ ရပ္ကြက္မွ ခြဲထြက္လာသည့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္နွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းတည္ရွိၿပီး တိုးခ်ဲ႕လာေသာ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ သီတာရပ္ကြက္ ၁၊၂၊၃၊ ေဒါသမငယ္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ထြီးလီဘီလာေက်းရြာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

Comments

comments